Příprava na svatou Tajinu pokání (zpověď)

 

 

Být křesťanem to mj. (a v určitém slova smyslu především) znamená činit pokání a (jak zdůrazňují svatí otcové) neustále plakat nad svými hříchy. Přitom nejde o slzy zoufalství, nýbrž důvěry, protože víme, že Bůhjako milující Otec nám chce odpustit. Zvláště období Velikého postu má být věnováno vnitřnímu ztišení, nazíraní do vlastního nitra a rozpoznávání toho, co nám brání ve sjednocení s Trojjediným Bohem. "Kdo uviděl svůj hřích, je větší než ten, kdo uviděl anděly," říkají svatí otcové. Při tomto nazírání do vlastního nitra se ovšem nesmíme řídit pouze vlastním svědomím, hřích není to, co my sami považujeme za špatné, ale co je skutečně zlé. Musíme se ptát Písma svatého a svatých lidí, abychom poznali, co nám v našich životech brání dosáhnout svatosti. Následující seznam je pomůckou křesťanu při zpytování svědomí.

Jedná se skutečně pouze o praktickou pomůcku křesťana, který se chce podívat na svůj život takový, jaký je, a činit pokání. V žádném případě nejde o vyčerpávající seznam "dobrého a zlého" a už vůbec ne o jakýsi test křesťanské dokonalosti.
 
 

 1. Hříchy proti Bohu

 2. - Nezanedbával jsem se modlit k Bohu pravidelně každé ráno a každý večer a před hlavními jídly?

  - Nedovoloval jsem svým myšlenkám, aby při modlitbě putovaly, kam se jim zlíbí?

  - Nesnažil jsem se být se svou modlitbou co nejdříve hotov?; nedrmolil jsem ji?

  - Nezanedbával jsem číst denně Písmo Svaté či jiné duchovní texty?

  - Nečetl jsem se zálibou knihy, které obsahují neorthodoxní nebo dokonce protipravoslavné a duchovně škodlivé myšlenky?

  - Nepronášel jsem Boží Jméno bez náležité úcty, lehkomyslně nebo dokonce z legrace?

  -Nezanedbával jsem prosit Boha o pomoc vždy před započetím jakékoliv činnosti?

  -Nepřežehnával jsem se znamením kříže nedbale a bezmyšlenkovitě?

  -Nepřísahal jsem?

  -Nereptal jsem proti Bohu?

  -Nezapomínal jsem na Boha?

  -Neochaboval jsem svou pozornost při bohoslužbách?

  -Nezanedbával jsem světit sváteční dny, zvláště neděle a Dvanáctero? Činil jsem vždy všechno pro to, abych se účastnil v tyto dny bohoslužeb, nebo jsem v nich hřešil více, než ve dny všední? Pokud jsem skutečně nemohl přijít do chrámu, snažil jsem se poctivě věnovat se ve sváteční dny modlitbě a duchovnímu studiu?

  -Nemodlil jsem se společně s lidmi, kteří nemají orthodoxní (tj. pravoslavnou) víru?; neúčastnil jsem se dokonce aktivně jejich obřadů?

  -Nezanedbával jsem dodržování Církví stanovených půstů?

  -Nechoval jsem se nedůstojně v chrámě nebo v přítomnosti duchovních osob (biskupů, kněží, mnichů)?

  -Nesmál jsem se, nehovořil jsem zbytečně v chrámu či jsem snad jinak nevyrušoval bratry a sestry v modlitbě?

  -Nebyl jsem chrámu nevhodně oblečen?

  -Nezanedbával jsem účastnit se Božích služeb aktivně (modlitbou, přežehnáváním se atd.)?; nestál jsem tam "jen tak" a nenechával jsem myšlenky bloudit kdovíkde?

  -Nezanedbával jsem přípravu na účast na bohoslužbě četbou příslušných textů Písma, zvláště když se bohoslužba měla konat v jazyce, kterému dobře nerozumím?

  -Nevěnoval jsem se někdy po bohoslužbě, zvl. po přijetí svatých Tajin, po odchodu z chrámu duchaprázdnému tlachání, místo toho, abych pečlivě uchovával, co mi bylo z Boží milosti svěřeno?

  -Nestyděl jsem se někdy na veřejnosti učinit znamení Kříže či se jinak přihlásit ke křesťanské víře?

  -Nedával jsem někdy svou víru demonstrativně na odiv?

  -Nepoužil jsem někdy svou víru k tomu, abych druhého zastrašoval nebo ponižoval?

  -Nezanedbával jsem vzdávat Bohu v Trojici vděčnost za vše?

  -Nepochyboval jsem o tom, že Bůh mne v mém životě vede?

  -Nezanedbával jsem snahu vždy přijmout Boží záměry ve všem, co ke mně přichází?
   
   

 3. Hříchy proti bližnímu

 4. -Neprohřešil jsem se proti respektu a poslušnosti vůči svým rodičům (stejně jako i vůči duchovním otcům, učitelům a starším lidem)? Nechoval jsem se k nim hrubě?

  -Neurazil jsem někoho? Nechoval jsem se vždy k lidem neuctivě?

  -Nehádal jsem se s  někým? Neudeřil jsem někoho?

  -Nebyl jsem rozlobený či jsem druhým neztěžoval život špatnou náladou?

  -Nenadával jsem někomu?

  -Nepoužíval jsem hrubé výrazy?

  -Nevysmíval jsem se starým nebo postiženým lidem (chudým, nemocným…) nebo neodstrkoval jsem je nějakým způsobem?

  -Nezanedbával jsem činit vždy vše pro to, abych vycházel s druhými v pokoji?

  -Odpustil jsem všem, kteří se proti mně jakýmkoli způsobem provinili?

  -Nezanechal jsem potřebného bez pomoci, ačkoliv jsem pomoci mohl?

  -Nezanedbával jsem navštívit podle svých možností nemocné, staré, uvězněné atd., kteří stáli o mou přítomnost a posilu?

  -Nezanedbával jsem být k lidem vždy laskavý a pozorný s vědomím, že to je postoj, který po mně Bůh žádá?

  -Neubližoval jsem bezdůvodně zvířatům nebo neopomenul jsem věnovat jim náležitou péči?

  -Neukradl jsem něco? Nepoužil jsem věc někoho druhého, aniž jsem požádal o dovolení?

  -Nepoužíval jsem půjčené věci nebo peníze, které jsem měl už dávno vrátit?

  -Nepoužil jsem bez dovolení služební věc (auto, telefon, xerox atd.) pro vlastní potřebu?

  -Nezanedbával jsem čas k práci a čas k odpočinku?

  -Nechoval jsem se tvrdohlavě a nemuselo být vždy po mém?

  -Neopomíjel jsem brát vždy vážně cítění druhých?

  -Nesnažil jsem se někdy pomstít se někomu, kdo mi ublížil?

  -Neřekl jsem něco, co není pravda?

  -Neodsuzoval jsem druhé?

  -Neopominul jsem učinit vše, co bylo v mých silách, aby se před tímto vyznáním hříchů smířil se všemi?
   
   

 5. Hříchy proti sobě samému

 6. -Nebyl jsem pyšný? Nechlubil jsem se nějakou svou dovedností, svými úspěchy, rodinou, známostmi či majetkem?

  -Nepovažoval jsem se za hodna Boží milosti?

  -Nebyl jsem marnivý nebo ctižádostivý?

  -Netoužil jsem získat slávu a chválu?

  -Snášel jsem odevzdaně urážky, ponižování a nespravedlivé zacházení?

  -Nezhřešil jsem myšlenkami, slovem či skutkem, pohledem nebo jiným způsobem proti sedmému přikázání (mimomanželský pohlavní styk, sebeukájení, nepřirozené sexuální praktiky, chlípné fantazie, pornografie atd.)?

  -Nezáviděl jsem cokoli někomu?

  -Nebyl jsem přecitlivělý?

  -Nebyl jsem líný? Nezanedbával jsem vykonat řádně všechny své povinnosti?

  -Nepromarnil jsem svůj čas, energii a schopnosti činností, která není užitečná pro spásu duše?

  -Neupnul jsem se na něco příliš?

  -Nechoval jsem se někdy lhostejně nebo rezignovaně?

  -Neměl jsem někdy sebevražedné myšlenky?

  -Neopil jsem se nebo neupadl jsem dokonce do závislosti na alkoholu?

  -Neužil jsem nějakou drogu či nezneužíval jsem léky? Nekouřil jsem?

  -Sledoval jsem televizi umírněně - jen co bylo potřebné?

  -Nebyl jsem příliš chtivý dobrého jídla nebo majetku?

  -Neliboval jsem si v honosném jídle?

  -Nebyl jsem v jídle vybíravý či marnivý a nezapomínal, kolika lidem se nedostávají základní potraviny?

  -Nebyl jsem extravagantní?

  -Nenechal jsem se ve svém chování a konání vést marnivostí?

  -Nezanedbával jsem mít vždy na paměti spásu své duše, duchovní život a Boží království, nebo jsem polevil touze po pomíjivých hodnotách?


 
 

Je ještě nějaký jiný hřích, který tíží mé svědomí a ze kterého chci činit upřímné pokání?
 
 
 
 

Podle dušepastýřského časopisu The Shepherd
 
  P.S.
Nezapomínejme, že hřešíme nejen konáním zlého, ale i opomíjením dobrého.

 
 


Zpět na rozcestník „Velký půst“Zpět na rozcestník „Liturgický život“<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz