Stručné pravoslavné kalendárium pro každý rok

Památky svatých na každý den v roce (pevný kalendářní kruh)

(Vysvětlivky zkratek používaných v kalendáriu)

LEDEN

1. (datum církevní) / 14. (datum občanské pro starý styl) OBŘEZÁNÍ PÁNĚ.
Svt. Basil Veliký; svt. Řehoř Naziánský

Kol 2,8-12; Luk 2,20-21; 40-52 (v den, u kterého je uvedeno biblické čtení, se neužívá čtení řadové)

2. / 15.
Svt. Silvestr, papež římský; ct. Serafím Sarovský, divotvorce

3. / 16.
Pror. Malachiáš; mč. Gordij, mč. Irína; sv. Pavla, panna

4. / 17.
Sbor 70ti apoštolů; Dionýsios Areopagitský; ct. Theoktist (Bohuslav)

5. / 18.
Svt. mč. Theopemt, ep. nikomedský a mč. Theona, žrec; pror. Micheáš; ct. Taťána; postní den; 1.Kor 9,19-10,4; Luk 3,1-18

6. / 19.
ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista
Tit 2,11-14; 3,4-7; Mat 3,13-17

7. / 20.
Sbor sv. Jana Křtitele a Předchůdce Páně
Skut 19,1-8; Jan 1,29-34

8. / 21.
Ct. Georgij Chozevita; ct. Emilián vyznavač; ct. Dominika

9. / 22.
Mč. Polievkt; svt. Filip, metrop. moskevský, divotvorce; ct. Eustratij (Vítězslav)

10. / 23.
Svt. Řehoř Nišský; svt. Theofan Zátvornik

11. / 24.
Ct. Theodosij Veliký monašského spolužití zakladatel

12. / 25.
Mč. Taťána a další s ní v Římě umučení; svt. Sáva Srbský

13. / 26.
Mč. Ermil a Stratonik; ct. Irinarch zátvornik

14. / 27.
Aprovn. Nina - osvětilka Gruzínů; ct. otcové na Sinaji a Raife zabití

15. / 28.
Ct. Pavel Thébský; ct. Jan Chýšník; ct. Varlám Krétský

16. / 29.
Uctění okovů ap. Petra; svmč. Damascén

Nový 17. / 30.
Ct. Antonij Veliký (Antonín); sv. císař Theodosij Veliký

18. / 31.
Svt. Athanasij a Cyril Alexandrijští

Začátek měsíce dle starého stylu: Únor

19. / 1.
Ct. Makárij Veliký; ct. Makárij Alexandrijský; spr. Theodor, jurodivý; sv. Marek Efezský (Eugenikos)

20. / 2.
Ct. Euthymij Veliký; mč. Ínna, Pínna a Rímma - Skitové

21. / 3.
Ct. Maxim Vyznavač; ct. Maxim Řek

22. / 4.
Ap. Timotej ze 70ti; ct.mč. Anastasij Perský

23. / 5.
Svmč. Kliment Ankýrský a mč. Agathangel; ct. Gennadij

24. / 6.
Ct. Xenie Římská; svt. Gerasim, ct. Dionysij Olympský

25. / 7.
Svt. Řehoř Theolog; ct. Mares pěvec; mč. Feliciata a synové

26. / 8.
Ct. Xenofont, Marie a děti jejich; ct. Simeon Starý

27. / 9.
Přenesení ostatků sv. Jana Zlatoústého; mč. Dimitrij Gal.

28. / 10.
Ct. Efrém Syrský; ct. Palladij, poustevník; Isák Syřan, ep. ninivejský

29. / 11.
Přenesení ostatků svmč. Ignatije Bohonosce; ct. Lavrentij, zátvornik; mč. Roman

30. / 12.
Sbor třech učitelů a hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Bohoslovce a Jana Zlatoústého; nalezení ostatků sv. Klimenta - papeže římského
Žid 13,7-16; Mat 5,14-19

31. / 13.
Sv. nezištní divotvorci Kýr a Jan; mč. Viktorín, Viktor, Nikefor, Klaudius

ÚNOR

1. / 14.
Mč. Trifon; mč. Perpetua a Felicita

2. / 15.
OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ - Setkání Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista se Simeonem Bohopříjemcem;
Žid 7,7-17; Luk 2,22-40

3. / 16.
Sv. Simeon Bohopříjemce a pror. Anna; aprovn. Mikuláš, archep. japonský

4. / 17.
Sv. Jiří Ruský; ct. Isidor; ct. Cyril Novoezerský

5. / 18.
Mč. Agatha; svt. Polievkt, patriarcha konstantinop.; mč. Antonios Athénský

6. / 19.
Mč. Marie a Marta; svt. Fotios - patriarcha konstantinopolský; sv. Sebastián

7. / 20.
Ct. Lukáš Řecký; svt. Parthenij; 1003 mč. nikomedští

8. / 21.
Pror. Zachariáš; vmč. Theodor Stratelat; svt. Sávva II. Srbský

9. / 22.
Mč. Nikefor z Antiochije, ct. Gennadij; Innokentij Irkutský; svt. mč. Petr Damaskin

10. / 23.
Svt.mč. Charalampios, Porfýrios a Baptos a dal.; mč. Enatha, Valentina a Pavla

11. / 24.
Svt.mč. Blažej; vyzn.kn. Vsevolod; nmč. Jiří Srbský; spr. Theodora, císařovna

12. / 25.
Svt. Meletij, archep. antiochijský; svt. Alexij, metropolita moskevský

13. / 26.
Ct. Martinián Athénský; svt. Eulogij, archep. alexandrijský; ct. Štěpán Srbský

14. / 27.
Sv. Cyril - ap. Slovanů; ct. Izák Pečerský, zátvornik

15. / 28.
Ap. Onesim - učed. ap. Pavla; ct. Pafnutij, zátvornik

Začátek měsíce dle starého stylu: Březen

16. / 1.
Mč. Pamfilij presbyter, Valentýn diakon a další

17. / 2.
Vmč. Theodor Tyrský; spr. Marianna, sestra ap. Filipa

18. / 3.
Svt. Lev I., papež římský; svt. Agapet Vyznavač, ep. sinajský

19. / 4.
Ct. Eugenij a Makarij Vyznavači, presbyteři antiochijští; Nikita Nový

20. / 5.
Ct.mč. Kornel Ruský; svt. Lev, ep. katánský

21. / 6.
Ct. Timotej; svt. Eustach Antiochijský; svt. Jan, patr. konstantinop.

22. / 7.
Mč. Mořic a syn Fotin se 70ti vojíny; ct. Athanasios Vyznavač

23. / 8.
Mč. Polykarp, svt. smyrenský; mč. Thea (Božena); ct. Alexandr

24. / 9.
Prvé (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele; ct. Erasmus Ruský

25. / 10.
Svt. Tarasij, patr. cařihradský; bl. Theodor, pro Krista jurodivý

26. / 11.
Svt. Porfyrij, ep. gazský; mč. Sebastián a Christodulos

27. / 12.
Mč. Gelasij; ct. Prokop Dekapolita, vyznavač

28. / 13.
Ct. Basil Vyznavač; ct. Dominika; ct. Marína a Kýra

BŘEZEN

1. / 14.
Mč. Eudokie; ct. Agapij Vatopedský ; mč. Nestor a Trivimius

2. / 15.
Svt.mč. Theodot, ep. Kirenejský; ct. Agathon Egyptský

3. / 16.
Mč. Kleonik, Vasilisk a Eutropij; Sabin; Sebastián; ct. Piama, panna

4. / 17.
Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy; ct. Gerasim Jordánský

5. / 18.
Mč. Jan Bulharský; mč. Konon; mč. Onisij; Evlogij Palestýnský

6. / 19.
Sv. 42 mč. amorejští musulmany zabití; nalezení Ctěného Kříže a Hřebů
svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě;
mč. Julián Ebbulos

7. / 20.
Sv. mč. chersonští: Basil, Efrem, Eugen a dal.; svt. Pavel; ep. Nestor

8. / 21.
Sv. Theofylakt Vyznavač - ep. nikomedský; ap. ze 70ti Hermus

9. / 22.
Sv. 40 mč. sevastijských - Severián, Leontij, Klaudius, Kyrion a další

10. / 23.
Mč. Kodrat a druhové - Kyprian, Dionisij, Pavel, Vikotrín, Viktor

11. / 24.
Svt. Sofronij, patriarcha jerusalemský; svt. Euthimij; ct. Řehoř Sinajský

12. / 25.
Svt. Řehoř - papež římský; ct. Theofan Vyznavač; ct. Simeon Nový Theolog

13. / 26.
Svt. Nicefor, patriarcha cařihradský; mč. Kristýna

14. / 27.
Ct. Benedikt Nursijský; kn. Rostislav [Michail] Kyjevský

15. / 28.
Mč. Agapij a druhové - Puplius, Timolus, Romulus, Alexandr, Dionýsius

16. / 29.
Mč. Sabin; mč. Alexandr - papež římský; ap. Aristobulos, ep. bretaňský

17. / 30.
Ct. Alexij - člověk Boží; sv. Marín; ct.mč. Pavel; svt.mč. Gabriel; sv. Patrik Irský

18. / 31.
Svt. Cyril, archep. jerusalemský; ct. Anin - monach; mč. král Eduard

Začátek měsíce dle starého stylu: Duben

19. / 1.
Mč. Chrisant a Daria a s nimi: Klaudius - tribun, Hilárie - jeho žena

20. / 2.
Ct. otcové Jan, Sergej, Patrikij a další v monastýru sv. Sávy umučení

21. / 3.
Svt. Jakub Vyznavač; svt. Cyril, ep. katánský; svt. Tomáš

22. / 4.
Mč. Basilij - kněz ankýrský; mč. Drosida; mč. Kallinika a Basilea

23. / 5.
Ct.mč. Nikon, ep. a 199 žáků jeho; mč. Filitos a Lýdie

24. / 6.
Ct. Zachariáš, monach; svt. Artemon; svt. Severus Katánský

25. / 7.
ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. Prokop Sázavský; svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský

Žid 2,11-18; Luk 1,24-38

26. / 8.
Sbor archanděla Gabriela; svt.mč. Irenej, ep. sirmijský

27. / 9.
Mč. Manuel a Theodosij; mč. Matrona Soluňská; ct. Jan Jasnovidný

28. / 10.
Mč. Bojan - kníže bulharský; ct. Ilarion Nový, igumen; ct. Štěpán Divotvůrce

29. / 11.
Svt.mč. Marek, ep. arethusijský, Cyril diakon; ct. Jan poustevník

30. / 12.
Ap. ze 70ti: Sosten, Apollos, Kefa, Kesarij a Epafroditos; ct. Jan Klimakos

31. / 13.
Spr. Josef Spanilý; svt.mč. Ipatij, ep. gangerský; svt. Jonáš a Innokentij Moskevští

DUBEN

1. / 14.
Ct. Marie Egyptská; spr. Achaz; mč. Gerontij a Basilidos

2. / 15.
Ct. Titus, divotvůrce, mč. Amfián a Edesij; Řehoř Nikomedský

3. / 16.
Ct. Nikita Vyznavač; mč. Theodosie (Bohuslava) Tyrská, panna ; svt. Antioch

4. / 17.
Ct. Josef, písní skladatel, a Jiří z Maleje; ct. Zosima; svt. mč. Nikita Slovan

5. / 18.
Mč. Theodulos, čtec a Agatopod, diakon a další; Theodora Soluňská

6. / 19.
Svt. Metoděj, ap.rovn., uč. Slovanů, archiepiskop moravský

7. / 20.
Ct. Jiří Vyznavač, metrop. mitilénský; mč. Kalliopij, Rufín, Akilina

8. / 21.
Ap. ze 70ti Irodion, Agav, Asinkrit, Růth, Herm a druhové; svt. Celestýn, papež řím.

9. / 22.
Mč. Eupsychos (Dušan); ct.mč. Vadim, archimand. a učedníci jeho

10. / 23.
Svátek životodárného pramene Matky Boží; mč. Terent, Pompus, Afrikan

11. / 24.
Svt.mč. Antipas, ep. Pergamy asijské; mč. Prokes a Martinian; sv. Kurduva

12. / 25.
Ct. Basil, vyznavač a ep. parijský; sv. Isák Syřan; mč. Zinon

13. / 26.
Svt.mč. Artemon, presbyter laodicejský; mč. Krescent z Myr Licejských

14. / 27.
Svt. Martin Vyznavač, papež římský; mč. Antonij, Jan a Eustratij

15. / 28.
Ap. ze 70ti: Aristarch, Pudens a Trofimos; mč. Theodor

16. / 29.
Mč. Agapie, Irena a Chionie; mč. Leonid, Chariessa, Nika, Galina

17. / 30.
Svmč. Simeon, ep. perský a s ním přes tisíc dalších; Adrian

Začátek měsíce dle starého stylu: Květen

18. / 1.
Svt. Kosma Vyznavač, ep. chalcedonský; mč. Jan Nový; mč. Viktor, Zotik

19. / 2.
Ct. Jan ze Staré poustevny; Simeon Bosý ; mč. Christofor; svt. Joasaf Americký

20. / 3.
Ct. Theodor Trichina; ap. Zacheus, bývalý celník; mč. Gabriel Ruský

21. / 4.
Svt.mč. Jannuarij, ep. a s ním Prokulus, Sossij a Faustus, diakoni

22. / 5.
Ct. Theodor Sikeot, ep. anastasiopolský; ap. Nathanael, Lukáš, Kliment

23. / 6.
Vmč. Jiří Vítězný; mč. Alexandra a Valérie, císařovny; mč. Anatolij

24. / 7.
Mč. Sáva Stratelat a s ním 70 vojáků; ct. Tomáš, jurodivý; ct. Elisabeta

25. / 8.
Ap.ev. Marek; mč. Nikus; sv. 8 otců poustevníků; svt. Mekedonos

26. / 9.
Spr. Glafira, panna; svt. Štefan Ruský; svt.mč. Basileus; ct. Justus

27. / 10.
Svt.mč.ap. Simeon, ep. jerusalemský, sourozenec Pána; ct. Simeon

28. / 11.
Ap. ze 70ti: Jason a Sozipater; mč. Saturnin a druhové

29. / 12.
Sv. devět mč. kizických, Rufus, Artemij, Magnus, Theodot, Theostich

30. / 13.
Ap. Jakub Zebedeus; ct. Kliment; svt. Ignatij Brjančaninov

KVĚTEN

1. / 14.
Pror. Jeremiáš; Tamara, carevna gruzínská; ct.mč. Euthimij, Ignatij

2. / 15.
Svt. Athanasios Veliký; přenesení ostatků Borise a Glěba

3. / 16.
Mč. Timotej a Maura; ct. Theodosij, igumen pečerský

4. / 17.
Mč. Pelagie, panna z Tarsu; svt.mč. Erasmus, ep. tormský

5. / 18.
Vmč. Irena; mč. Neofit, Gáius a Gajana; ct. Varlam Serpuchovský

6. / 19.
Spr. Job Mnohostrádající; ct. Jov Počájevský, igumen a divotvorce

7. / 20.
Zjevení sv. Kříže na nebi nad Jerusalemem (351); ct. Nil Sorský

8. / 21.
Ap.ev. Jan Theolog; ct. Arsenij Veliký

9. / 22.
Pror. Isaiáš; mč. Kryštof; přenesení ostatků svt. Mikuláše; ct. Josef Optinský

10. / 23.
Ap. Šimon Zelota; ct. Isidora Jurodivá; mč. Vasilij

11. / 24.
Svatí ap.rovn. Metoděj a  Cyril, apoštolé a učitelé Slovanů; mč. Mokios

12. / 25.
Svt. Epifanij a Sabin, ep. kyperští; svt. German; svt. mč. Hermogen Moskevský

13. / 26.
Mč. Glykerie, panna a s ní Laodikij, strážce vězeňský

14. / 27.
Mč. Isidor; bl. Isidor, pro Krista jurodivý, divotvorec rostovský; svt. Leontij Jerusal.

15. / 28.
Ct. Pachomij Veliký; svt. Isajáš, ep. rostovský, divotvorce; ct. Eufrosin (Přemysl)

16. / 29.
Ct. Theodor Osvícený; svt. Alexandr, patriarcha jerusalemský; mč. Vít, Modest a dal.

17. / 30.
Ap. ze 70ti Andronik a sv. Junie; mč. Solochon, Pamtamir a Pamtalon

18. / 31.
Mč. Theodot a 7 panen Julie, Alexandra, Klaudie a dal.

Začátek měsíce dle starého stylu: Červen

19. / 1.
Svt.mč. Patrik, ep. pruský a s ním tři presbyteři; sv.kn. Dimitrij Donský

20. / 2.
Mč. Thalas, Alexandr a Asterius; Aksalon

21. / 3.
Svatí ap.rovn. císař Konstantin a jeho matka, císařovna Helena

22. / 4.
Mč. Vasilisk Vyznavač; Vladimír, král srbský; svt.mč. Zachariáš

23. / 5.
Sv. Marie Kleopova, myronosice; ct. Michal, ep. vyznavač; bl. Joan Vlasatý

24. / 6.
Sv. Simeon Sloupník; ct. Nikita Sloupník, divotvorce; mč. Meletius Stratelat

25. / 7.
Třetí nalezení ctihodné hlavy Předchůdce a Křtitele Páně Jana (850); svt.mč. Therapont, ep. kyperský; mč. Celestýn; sbor volyňských svatých

26. / 8.
Ap. ze 70ti Alfeus a Karpus; mč. Averkij a Helena; mč. Řehoř Nový; ct. Jan Hesychios

27. / 9.
Svt.mč. Therapont, ep. sardijský; mč. Theodora, panna a Didimos

28. / 10.
Svt. Ignatij, ep. rostovský; svt.mč. Eutichos, ep. melitinský

29. / 11.
Mč. Theodosie, panna tyrská; bl. Jan Usťužský, pro Krista jurodivý

30. / 12.
Ct. Isakij Dalmatský, vyznavač; ct. Jakub Galský

31. / 13.
Ap. ze 70ti Herm; mč. Hermeus; mč. Filosof Alexandrijský; mč. Mág (Žrec)

ČERVEN

1. / 14.
Mč. Justin Filosof; památka Jeronýma Pražského

2. / 15.
Vmč. Jan Sučavský; svt. Nikifor, patr. konstantinop.; mč. Konstantin Athonský

3. / 16.
Mč. Lukillián a čtyři děti - Klaudius, Ipatij, Pavel, Dionýsij a Pavla

4. / 17.
Svt. Mitrofan; ct. Eleazar a Nazarij; ct. Marta a Marie, sestry Lazarovy

5. / 18.
Svt.mč. Dorothej, ep. týrský; kn. Igor Černohorský; avva Dorothej

6. / 19.
Ct. Vissarion, divotvorce; ct.mč. panny Archelai, Thekla a Zuzana

7. / 20.
Mč. Theodot Ankýrský; svt.mč. Markellin, papež římský; mč. Valérie; mč. Zinaida

8. / 21.
Vmč. Theodor Stratelat; svt. Efrem, patr. antiochijský

9. / 22.
Svt. Cyril Alexandrijský; ct. Alexandr, igumen; svt.mč. Alexandr Pruský

10. / 23.
Mč. Alexandr a Antonie, panna; svt.mč. Timotej, ep. pruský; ct. Siluán Pečerský

11. / 24.
Ap. Bartoloměj a Barnabáš; ct. Varnava, mč. Marie Pergamská

12. / 25.
Ct. Onufrij Veliký; ct. Petr Athonský; ct. poustevníci Pafnutij, Timotej, Jan, Iraklemon

13. / 26.
Mč. Achila; mč. Antonie; svt. Tryfil Levkosijský

14. / 27.
Pror. Eliseus; svt. Metoděj, patr. cařihradský

15. / 28.
Pror. Amos; ap. Štěpán; svt. Jóna, metrop. moskevský; kn. Lazar Srbský a všichni srbští mučedníci od jeho dnů až po dnešek (včetně nmč. Gorazda a Dositeje)

16. / 29.
Svt. Tichon Amatunský; svt.mč. Tigrij, kněz a mč. Eutropij, čtec

17. / 30.
Mč. Manuel, Savel a Izmael Perští; ct. Josef, poustevník a Pior

Začátek měsíce dle starého stylu: Červenec

18. / 1.
Mč. Leontij, Hypatij a Theodulos; Leontij Prozřelý, Athonita

19. / 2.
Ap. Juda, bratr Páně; mč. Zosima, vojín; ct. Paisij Veliký; svt. Joann

20. / 3.
Ct. Naum Ochridský, žák sv. Cyrila a Metoděje; svt. mč. Metoděj Patarský

21. / 4.
Mč. Julián z Tarsu a matka jeho; svt.mč. Tertus; ct. presbyter Julij a diakon Julián

22. / 5.
Svt.mč. Eusebij, ep. samosatský; mč. Zinon a Zina; Galaktion, Juliánije

23. / 6.
Mč. Agripina; nalezení vladimírské ikony Matky Boží

24. / 7.
Narození sv. Jana Křtitele a Předchůdce Páně; ct. Ivan (Jan) Český
Řím 13,12- 14,4; Luk 1,5-25; 57-68; 76; 80

25. / 8.
Ct.mč. Feuronie, panna; kníže Petr [David] a kněžna Fevronie [Eufrosinie]

26. / 9.
Ct. David Soluňský; svt. Dionýsios, ep. Suzdalský ct. Jan Gótský

27. / 10.
Ct. Severus, kněz; ct. Sampson, hostitel a léčitel; Řehoř Yverský

28. / 11.
Sv. nezištníci Kýr a Jan; ct. Sergej a German, divotvorci; Pavel, lékař

29. / 12.
Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel
2.Kor 11,21- 12,9; Mat 16,13-19

30. / 13.
Sbor 12ti apoštolů

ČERVENEC

1. / 14.
Sv. nezištníci Kosma a Damián, v Římě trpící; ct. Nikodým Svatohorec

2. / 15.
Svt. Juvenalij, patr. jerusalemský; Fotij, metrop. kijevský a vší Rusi

3. / 16.
Mč. Hyacint; bl. Joan, pro Krista jurodivý, moskevský

4. / 17.
svt. Ondřej Krétský, ct. Andrej Rublev

5. / 18.
Ct. Athanasij Athonský; ct. Sergij Radoněžský, igumen

6. / 19.
Ct. Sisoj Veliký; památka Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského

7. / 20.
Ct. Tomáš Malský; Akakij; mč. Peregrin, Lukián, Pompeus, Hesychij

8. / 21.
Vmč. Prokop a s ním druhové a 12 žen; spr.  Prokop, pro Krista jurodivý

9. / 22.
Svt.mč. Pankrác; svt. Cyril Hortinský; mč. Andrej a Probus

10. / 23.
Ct. Antonij Pečerský; sv. 45 mč. v Nikopolis arménském

11. / 24.
Vzpomínka divu vmč. Euthimie; aprovn. Olga [Helena]

12. / 25.
Mč. Prokl a Hilarius; Ondřej Stratelat; spr. Veronika

13. / 26.
Sbor archanděla Gabriela; ct. Štěpán Savvait; Sára Libijská

14. / 27.
Ap. ze 70ti Akila a jeho manželka Priscilla; mč. Justus

15. / 28.
Sv. aprovn. veliký kníže Vladimír [Vasilij]; mč. Kiriak a Julita

16. / 29.
Svtmč. Athinogen a 10 jeho učedníků; mč. Pavel a Alevtina

17. / 30.
Vmč. Marína (Margarita); ct. Lazar a Irinarch Solovětští

18. / 31.
Mč. Emilián Slovan; vmč. Athanasius; mč. Marcel, Dasius a Maron

Začátek měsíce dle starého stylu: Srpen

19. / 1.
Ct. Makrina, sestra sv. Basila Velkého; ct. Serafím Sarovský

20. / 2.
Svatý slavný prorok Elijáš; spr. Áron

21. / 3.
Pror. Ezechiel; ct. Simeon, pro Krista jurodivý a Jan, společník jeho

22. / 4.
Ap.rovn. myronosice Marie z Magdaly; ct.mč. Marcela; mč. Agapij

23. / 5.
Mč. Trofimus, Theofil a s nimi 13 dalších mč.; mč. Apollonius

24. / 6.
Mč. Kristýna; mč.kn. Boris a Glěb [po sv. křtu Roman a David]

25. / 7.
Zesnutí spr. Anny, matky přesv. Bohorodice

26. / 8.
Svt.mč. Hermolaj, Hermippus a Hermokratos, jerejové nikomedští

27. / 9.
Vmč. a léčitel Pantelejmon; ap.rovn.ct. Kliment, Angelár, GORAZD, Naum a Sáva, svatí pětipočetníci - učedníci sv. Cyrila a Metoděje

28. / 10.
Ap. ze 70ti a diakoni: Prochor, Nikanor, Timon a Parmen; svt. Pitirim

29. / 11.
Mč. Kalinik; mč. Serafíma, panna; mč. Theodotie a tři děti její

30. / 12.
Ap. ze 70ti: Silas, Siluan, Kriskentij, Epenetus a Andronik; svt. mč. Valentýn

31. / 13.
Spr. Josef z Arimatie; Evdokim Kappadocký

SRPEN

1. / 14.
Sv. 7 mč. Makabejských. Vynášení svatých dřev životodárného Kříže Páně.
Začátek půstu k Zesnutí přesv. Bohorodice
Žid 11,33-40; Mat 10,32-40 

2. / 15.
Prvmč. Štěpán; spr. Nikodým, Gamaliíl a syn jeho Aviv; bl. Vasil Moskevský

3. / 16.
Ct. Isakij, Dalmatus a Faustus; sv. žena Salome, myronosice

4. / 17.
Sedm mč. efezských: Maximilián, Jamblich, Martinián, Jan, Dionýsij

5. / 18.
Mč. Eusignij; svt.mč. Anfirius a Favius, papežové římští; Vincent, Kristýna, Irenej

6. / 19.
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ (na hoře Tábor)
2.Petr 1,10-19; Mat 17,1-9

7. / 20.
Prvmč. Dometius Peršan a dva učedníci jeho; ct. Pimen Pečerský; Asterius

8. / 21.
Svt. Emilián Vyznavač; svt. Myron Krétský, divotvorec; ct. Řehoř Sinajský

9. / 22.
Ap. Matěj; mč. Antonij, Julián, Jan, Jakub, Alexij, Dimitrij, Fotios

10. / 23.
Mč. arcidiakon Vavřinec, papež Sixtus, diakoni - Felix a Agapet; bl. Lavrentij

11. / 24.
Mč. Zuzana, panna a s ní: Gaius - papež římský, Gabin - kněz

12. / 25.
Mč. Fotios a Anikita a mnozí s nimi; svt.mč. Alexandr

13. / 26.
Ct. Maxim Vyznavač; mč. Hyppolit, Ireneus, Abundios a Konkordie, římští

14. / 27.
Pror. Micheáš; ct. Theodosij Pečerský; svt.mč. Marcel

15. / 28.
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Filip 2,5-11; Luk 10,38-42; 11,27-28

16. / 29.
Přenesení obrazu Páně. Mč. Diomidius, lékař; ct. Jáchym Bulharský, poustevník

17. / 30.
Mč. Myron, kněz; ct. Alipij, ikonopisec pečerský; mč. Pavel a jeho sestra Juliána

18. / 31.
Mč. Florus (Květoslav) i Laurus; svt.mč. Emilián; ct. Jan Rylský

Začátek měsíce dle starého stylu: Září

19. / 1.
Mč. Ondřej Stratelat a s ním 2593 mč. vojínů; mč. Timothej, Agapij a Thekla

20. / 2.
Pror. Samuel; mč. Ševíř a Memnon, upálení; mč. Lukios

21. / 3.
Ap. ze 70ti Tadeáš, mč. Vassa a děti její - Theognost, Agapios a Pistus

22. / 4.
Mč. Agathonik s druhy; mč. Eulalie, panna; mč. Felix;
Svt.mč. Gorazd, biskup český a moravskoslezský (dle julian. - star. - kalend.)

23. / 5.
Mč. Luppus; svt.mč. Irenej (Lubomír); svt. Kallinik; svatá Alžběta

24. / 6.
Svt.mč. Eutychos, učedník ap. Jana; přenesení ostatků metrop. Petra Moskevského

25. / 7.
Ap. Bartoloměj; ap. ze 70ti Titus, ep. krétský; sv. Jan Karpatský

26. / 8.
Mč. Adrian a Natalij a dalších 23 mč.; mč. Adrián, syn císaře Proba

27. / 9.
Ct. Pimen Veliký; svt. Liberius, papež římský; ct. mč. Kukša a Pimen Postník, pečerští

28. / 10.
Ct. Mojžíš Muřín; sbor ctihodných otců pečerských; ct. Jov Počájevský; spr. Anna, prorokyně v chrámu jerusalemském; spr. Ezechiáš, král judský

29. / 11.
Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně Jana; mč. Anastasij Bulhar
Den postní (bez ryby) - Památka všech pravoslavných vojáků padlých v poli
Skut 13,25-32; Mar 6,14-30

30. / 12.
Svt. Alexandr, Jan Postník a Pavel Nový; kníže Alexandr Něvský

31. / 13.
Svt.mč. Cyprián, ep. kartagenský; svt. Gennadij, patriarcha konstantinop.

ZÁŘÍ

1. / 14.
Začátek nového církevního roku (7507 od stvoření světa). Ct. Simeon Sloupník a jeho matka Marta; spr. Jozue Navin; mč. 40 žen postnic a mč. diakon Ammun
Kol 3,12-16; Mat 11,27-30 

2. / 15.
Mč. Mamant; ct. Antonij Prvozakladatel a Theodosij Pečerští; svt. Jan Postník

3. / 16.
Svt.mč. Antimos, ep. nikomedský a diakon Theofil, Dorothej, Mardonij

4. / 17.
Sv. Bohavidoucí pror. Mojžíš; svt. mč. Vavilos a Christodula a tři její děti;
svt.mč. Gorazd, biskup český a moravskoslezský (dle nového kalend.)

5. / 18.
Pror. Zachariáš a spr. Alžběta; mč. Iriada

6. / 19.
Vzpomínání divu archanděla Michaela; mč. Evdoksij, Romilus, Zinon

7. / 20.
Mč. Sozont; ap. ze 70ti Ebodos a Onisiforos; svt. Jan Novgorodský

8. / 21.
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Filip 2,5-11; Luk 10,38-42; 11,27-28

9. / 22.
Spr. rodiče Jáchym a Anna; mč. Severián a Chariton; ct. Josef Volokolamský

10. / 23.
Mč. Minodora, Mitrodora a Nimfodora; ap. ze 70ti: Apellus, Lukius a Kliment

11. / 24.
Ct. Theodora Alexandrijská; ct. Sergej a Herman valaámští divotvorci; mč. Ia a 9000

12. / 25.
Svt.mč. Autonomij, ep. italský; svt.mč. Kornutos, ep. nikomedský

13. / 26.
Svt.mč. Kornelius, setník; svt.mč. Julián, presbyter; vmč. Ketabana, carevna

14. / 27.
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ.
Zesnutí Jana Zlatoústého.
Den postní; povoleno víno a olej, ale bez ryby
1.Kor 1,18-24; Jan 19,6-11; 13-20; 25-28; 30-35

15. / 28.
Vmč. Nikita; svt.mč. Filius a dal.; mč. Theodot, Askliad a Maxim; mč. Jan Krétský

16. / 29.
Vmč. Euthimie Všechvalná; mč. Ludmila, kněžna česká; ct. Prokop, igumen monastýru sázavského; mč. Sebastiána; mč. Melitina; mč. Viktor a Sosthenos

17. / 30.
Mč. sestry - Věra (Víra), Naděžda a Ljuba (Libuše) a matka jejich Sofie (Žofie)

Začátek měsíce dle starého stylu: Říjen

18. / 1.
Ct. Eumenius, ep. Hortinský; mč. Ariadna, Sofie a Irína; svt. Arkadij Novgorodský

19. / 2.
Mč. Trofimus, Savvatij a Dorimedont; mč. Zosima, poustevník; kn. Igor Černigovský

20. / 3.
Vmč. Eustatij Plakida a jeho rodina; mč. Michail, kníže černigovský; ct. mč. Hilarion

21. / 4.
Ap. ze 70ti Kodratus; svt.mč. Ipatij, ep. efezský a Andrej, presbyter

22. / 5.
Pror. Jonáš; svt.mč. Foka Synopský; ct. Kosmas Zografský; 26 ct.mč. zografských

23. / 6.
Početí Předchůdce a Křtitele Páně Jana. Ct. ženy Xantippa a Polixenie

24. / 7.
Prvmč. Thekla, ap.rovn.; ct. Korpius Palestýnský; sv. Štěpán [Šimon] Srbský

25. / 8.
Zesnutí ct. Sergeje Radoněžského, divotvorce; ct. Eufrosínije; ct. mč. Pafnutij

26. / 9.
Zesnutí sv. apoštola a evangelisty Jana Theologa; spr. Gedeon, soudce israelský

27. / 10.
Mč. Kallistratos a družina; ap. ze 70ti: Marek, Aristarchos a Zina; mč. Gajána

28. / 11.
Sv. mč. Václav, kníže český; ct. Chariton Vyznavač; pror. Báruch

29. / 12.
Ct. Kiriak, poustevník; mč. Petronie; ct. Theofan Milostivý

30. / 13.
Svt.mč. Řehoř, ep. a osvětitel Velké Arménie; svt. Michal Kijevský

ŘÍJEN

1. / 14.
Záštita přesvaté Bohorodice. Ap. ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopěvec
Žid 9,1-7; Luk 10,38-42; 11,27-28

2. / 15.
Svt.mč. Kyprián a mč. Justýna; bl. Ondřej, pro Krista jurodivý

3. / 16.
Svt.mč. Dionýsios Areopagitský, ep. athénský; Rustikos, presbyter a d. Jelevferij

4. / 17.
Svt.mč. Jerotheos, ep. athénský; sv. Damara; mč. Dominika, Veronika a Prosdokie

5. / 18.
Mč. Charitýna; svt. Petr, Alexej, Jona, Filip, Hermogen Moskevští, divotvorci

6. / 19.
Sv. ap. Tomáš; ct.mč. Makários Athonský

7. / 20.
Mč. Sergej a Bakchus; mč. Julián, presbyter a Kesarij, diakon

8. / 21.
Sv. Petronie (Petronilla); ct. Pelagie; ct. Trifon, archimandr.; ct. Dositej

9. / 22.
Ap. Jakub Alfeus; spr. Abraham, praotec a Lot

10. / 23.
Mč. Eulampios a Eulampie; sbor ctihodných optinských starců: Lva, Makárije, Ambrosije, Mojžíše, Antonije, Ilariona, Isakije, Anatolije a dal.; 26 ct. mč. zografských

11. / 24.
Ap. ze 70ti Filip (ze sedmi diakonů); ct. Theofan, vyznavač; sv. Viktorína

12. / 25.
Mč. Probus, Tarachos a Andronik; ct. Kosma, ep. maiumský; mč. Štěpánka

13. / 26.
Mč. Karpus a Papilas, Agathodor a Agathonika; ct. Benjamín Pečerský

14. / 27.
Mč. Nazárij a dal.; ct. Paraskeva Srbská; mč. Silván, presb. gazský; svt.mč. Ignatij

15. / 28.
Ct. Euthimij Nový, Soluňský; ct.mč. Lukián, presb. antiochijský; sv. kníže Rostislav Velkomoravský (dle starého kalend.)

16. / 29.
Mč. Longin; ct. Malus, poustevník; mč. Leontij, Dometij, Terentij, Domnin

17. / 30.
Pror. Ozeáš; ct.mč. Ondřej Krétský; mč. nezištníci Kosma a Damián

18. / 31.
Sv. ap. evangelista Lukáš; mč. Marín; ct. Julián, poustevník mezopotámský

Začátek měsíce dle starého stylu: Listopad

19. / 1.
Sv. spr. Jan Kronštadtský, divotvorce; pror. Joel; ct. Jan Rylský

20. / 2.
Vmč. Artemie; ct. Gerasim Athonita

21. / 3.
Ct. Hilarion Veliký; mč. Jan Peloponéský; svt. Ilarion Kyjevský; ct. Ilarij Pečerský

22. / 4.
Ap. rovn. Averkios, ep. jerapolský, divotvorec; mč. 7 dětí efezských; ct. Lot Egyptský

23. / 5.
Ap. Jakub, bratr Páně; svt. Ignatios, patr. cařihradský

24. / 6.
Mč. Arethos a s ním 4299 mč.; ct. Aretha, Sisoj a Theofil, zátvorníci pečerští

25. / 7.
Mč. Markián a Martirij, notáři konstantinop.; mč. Anastasij; spr. Tabita (Dorka)

26. / 8.
Vmč. slavný Dimitrij Soluňský; mč. Luppus; ct.mč. Josef Athonský

27. / 9.
Mč. Nestor Soluňský; ct. Nestor, letopisec pečerský; mč. Valentýna

28. / 10.
Vmč. Paraskeva (nazývaná Pátek); ct. Jov, igumen počájevský; sv. kníže Rostislav Velkomoravský (dle nového kalend.); svt. mč. Kiriakos, patriarcha jerusalemský

29. / 11.
Ct.mč. Anastasie Římanka; ct. Abrahám a bl. Marie; ct. Abrahám Pečerský

30. / 12.
Svt.mč. Zenobios Egejský a mč. Zenobie; ap. ze 70ti: Tertus; Markus, Justus

31. / 13.
Ap. ze 70ti: Stachus, Amplius, Urvanus, Narcis, Appelus a Aristobulos; ct. Spiridon

LISTOPAD

1. / 14.
Sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští a jejich matka Theodotia

2. / 15.
Mč. Akindin, Pigasij, Athonij, Elpidifor, Anempodist a s nimi 7000 umučených

3. / 16.
Mč. ep. Akepsimos, presb. Josef a diakon Aithalos; mč. Perpetua, Diktorína, Fótýnie

4. / 17.
Ct. Joannikos Veliký; svt.mč. Nikandros, ep. myrský a presb. Hermos; ct. Merkurij

5. / 18.
Mč. Galaktion a Epistimie; ap. ze 70ti: Patrob, Linus, Herm, Gaij, Filolog; svt. Jóna

6. / 19.
Svt. Pavel Vyznavač, patr. konstantinop.; ct. Barlaam Chutynský; mč. Viktor

7. / 20.
Mč. 33 melitinských: Jeron, Hesychij, Nikandros, Athanasij, Mamanstos, Valerián

8. / 21.
Sbor archanděla Michaela a dal. nebeských mocností beztělesných; archandělů: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Jehudiela, Barachiela a Jeremiela.

9. / 22.
Mč. Onisifor a Porfýrij; ct. Matrona Cařihradská; ct. Theoktista; ct. Jan Kolovos; ct. Simeon Metafrast; svt. Nektarios Aiginský (metropolita pentapolský)

10. / 23.
Ap. ze 70ti: Erastos, Olympos, Rodion, Sosipatros, Kvartos a Tertos; mč. Kalliop

11. / 24.
Mč. Mína, Viktor, Vikentij a Stefanida; ct. Theodor Studita, vyznavač; bl. Maxim

12. / 25.
Svt. Jan Milosrdný, papež alexandrijský; pror. Achiáš; ct. Nil Myrotočivý

13. / 26.
Svt. Jan Zlatoústý, archep. konstantinopolský

14. / 27.
Sv. ap. Filip; svt. Řehoř Palama, archep. soluňský; spr. císaři Justinián a Theodora

15. / 28.
Mč. a vyzn. Gurios a Samon; ct. Paisij Veličkovský; ct. Herman Aljašský
Začátek půstu k Narození Ježíše Krista

16. / 29.
Ap. ev. Matouš; spr. Thulbian, kníže ethiopský [Matouš]

17. / 30.
Svt. Řehoř, divotvorce neocesarijský; ct. Nikon Radoněžský; ct. Lazar Ikonopisec

Začátek měsíce dle starého stylu: Prosinec

18. / 1.
Mč. Platon Ankýrský a svt.mč. Roman, diakon; ct. mč. Anastasij Nový

19. / 2.
Pror. Abdiáš; mč. Barlaam; ct. Varlaam, prvý igumen pečerský

20. / 3.
Ct. Řehoř Dekapolský; svt. Proklus, archep. konstantinop.; mč. Eustathij, Anatolij

21. / 4.
UVEDENÍ DO CHRÁMU PŘESVATÉ BOHORODICE
Žid 9,1-7; Luk 10,38-42; 11,27-28

22. / 5.
Sv.ap. Filemon, Archipos a mč. ap.rovn. Apthie; mč. Cecílie; svt. Kliment Ochridský

23. / 6.
Svt. Amfilochios, ep. ikonejský; sv. kn. Alexandr Něvský [Alexej]

24. / 7.
Vmč. Kateřina; vmč. Merkurios; mč. Augustýnie; mč. Porfýrios Stratelat

25. / 8.
Svt.mč. Kliment, papež římský a Petr, papež alexandrijský; ct. Petr Mlčenlivec

26. / 9.
Ct. Alipios, sloupník; Innokentij Irkutský; ct. Jakub Osamělý; mč. Řehoř Chiotský

27. / 10.
Vmč. Jákob Peršan; ct. Palladij Soluňský; ct.mč. 17 monachů v Indii

28. / 11.
Ct.mč. vyzn. Štěpán Nový; mč. Irinarchos (Miroslav) a s ním 7 žen

29. / 12.
Mč. Paramon a s ním 370 dalších; mč. Filumen Ankýrský; ct. Akakios Sinajský

30. / 13.
Sv. ap. Ondřej Prvozvaný; svt. Frumentos, archep. indický

PROSINEC

1. / 14.
Pror. Nahum; ct. Filaret (Dobromil) Milosrdný

2. / 15.
Pror. Habakuk; ct. Athanasij, zátvornik pečerský; sv. Štěpán - Uroš, král srbský

3. / 16.
Pror. Sofoniáš; svt.mč. Theodor, archiep. alexandrijský; mč. Angelos

4. / 17.
Vmč. Barbora a mč. Juliána; ct. Jan Damaskin; svt. Gennadij Novgorodský

5. / 18.
Ct. Sávva Osvícený; ct. Karpion a Zachriáš, Egypťané; ct. Nektarij Bulharský

6. / 19.
Svt. Mikuláš, archep. Myr Licejských, divotvorce; svt. Maxim Kyjevský

7. / 20.
Svt. Ambrož, ep. milánský; ct. Antonij Sijský; ct. Nil Stolbenský

8. / 21.
Ct. Patapij; ap. ze 70ti: Sosfen, Apollos, Kefas, Tichikos, Epafroditos, Kesar Onisiforos

9. / 22.
Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně. Pror. Anna, matka pror. Samuele

10. / 23.
Mč. Mínas, Hermogenes a Eugrafos; bl. Jan, král srbský a bl. Štěpán a Angelina

11. / 24.
Ct. Daniel Sloupník; ct. Nikon Vyschlý Pečerský; ct. Lukáš Sloupník

12. / 25.
Svt. Spiridon Divotvorce, ep. trimituntský; mč. Petr Aleut; ct. Herman Aljašský

13. / 26.
Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evžen, Mardarij a Orest; ct. Arsenios

14. / 27.
Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij

15. / 28.
Svt.mč. Jelevferij Ilirijský, matka jeho mč. Anthie a mč. Korib; mč. d. Zuzana [Jana]

16. / 29.
Pror. Aggeus; mč. Marín Říman; mč. Ambrosij a Oseáš

17. / 30.
Pror. Daniel a tři mládenci - Ananiáš, Azariáš a Misail; ct. Daniel [Štěpán] Vyznavač

18. / 31.
Mč. Sebastián a družina jeho: Nikostratos, Zoja, Kastorius, Trankvillos; sv. Sofie

Začátek měsíce dle starého stylu: Leden

19. / 1.
Mč. Bonifác; ct. Ilja Muromec, Pečerský; mč. Eliáš, Probus a Aris, Egypťané

20. / 2.
Svt.mč. Ignatij Bohonosec; zesnutí spr. Jana Kronštadtského

21. / 3.
Mč. Juliána, panna a s ní 500 mužů a 130 žen v Nikomedii umučených

22. / 4.
Vmč. Anastasie; mč. Chrisogont, Ebodos, Eutichián a dal.; mč. Zoílos

23. / 5.
10 mč. krétských: Theodulos, Saturnin, Zotik a dal.; sv. Naum, učedník sv. Metoděje

24. / 6.
Ct.mč. Evženka a s ní Prota, Jakintha a Klaudie; ct. Mikuláš Monach.
Den postní.
Žid 1,1-12; Luk 2,1-20

25. / 7.
NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.
Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara
Gal 4,4-7; Mat 2,1-12

26. / 8.
Druhý den svátku Narození Kristova.
Sbor přesvaté Bohorodice: spr. Josef Snoubenec; sv. král a prorok David; sv. ap. Jakub, bratr Páně. Svt. mč. Euthimios
Žid 2,11-18; Mat 2,13-23

27. / 9.
Třetí den svátku Narození.
Sv. prvmč. archidiakon Štěpán; ct. Theodor Vyznavač Popsaný, bratr Theofan, tvůrce kánonů; svt. Theodor Konstantinopolský

28. / 10.
20 000 mč. v Nikomedii upálení: Glykerius, Zinon, Theofil; ct. Simeon Myrotečivý

29. / 11.
Mč. 14 000 mláďátek Herodem v Betlémě zabitých; ct. Markelus, igumen

30. / 12.
Mč. Anisie Soluňská; svt.mč. Zotik, presbyter; mč. Filaret Nikomédský

31. / 13.
Ct. Melánie Římanka; ct. Gelasios Palestýnský
VYSVĚTLIVKY KE KALENDARIU
"ap." apoštol;
"aprovn." apoštolům rovný;
"svt." světitel, tj. biskup, episkop; někdy i kněz;
"spr." spravedlivec;
"mč." mučedník;
"vmč." velikomučedník;
"ct." ctihodný (poustevník, mnich a pod.);
"pror." prorok;
"kn." kníže;
"ep." episkop, biskup; archep. arcibiskup;
"svt.mč." světitel - mučedník;
"metrop." metropolita;
"bl." blažený;
"[jméno]" nové jméno po křtu nebo po přijetí mnišství (event. velké schimy)Zpět na rozcestník „Kalendář“<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz