O blaženém zbožném knížeti Rostislavovi

»Jako velký císař Konstantin«

Modlitební vzývání sv. Rostislava
(z posvátných hymnů):


Nedbaje zloby odpůrců,
hájil jsi proti zákeřným Frankům dítky svého národa.
Stal jsi se mu oporou přepevnou, neporazitelnou.


K lidu svému uvedl jsi Církev apoštolskou,
Duchem Svatým naplněnou.
I nyní, svatý Rostislave, kníže,
pros Hospodina za lid svůj.


Abychom žili ve zbožnosti,
upevnili se v pravdě svatého pravoslaví
a spaseny byly duše naše.


Jako tehdy po vzkříšení, Kriste,
v den padesátý vylil jsi na apoštoly své milost Svatého Ducha
v ohnivých jazycích.Zemi moravskou učinil jsi kvetoucí zahradou,
v níž zaštěpena jest pravá Církev
požehnanými zvěstovateli Božího slova,
svatými apoštolům rovnými Cyrilem a Metodějem.


Přijav je kníže se ctí,
svěřil jim zbožné jinochy,
aby se vzdělávali v pravoslavném bohosloví
a sloužili svatému oltáři Kristovu.


Vypros u Boha také nám,
kteří ctíme světlou památku tvou,
věrný kníže Rostislave, mír a velikou milost.


Z města Konstantinova,
z něhož do všech končin země dobrý zákon vychází,
jako z mateřského lůna horní síně jeruzalémské,


povolal jsi, zbožný kníže,
Duchem Svatým obdařené zvěstovatele pravdy Boží.
Jako jsi podporoval jejich svaté dílo,
pros nyní Krista Boha,
aby v naší vlasti upevnil pravoslaví a spasil duše naše.


Zklamán odmítnutím své prosby u stolce římského,
obrátil ses, zbožný kníže, na Boží vybídnutí
ke krajinám svatého Ondřeje,
prvního Pánem povolaného apoštola,
a v nich přijal jsi plnost víry apoštolské.


Pro ni jsi trpěl i věznění i vypálení očí svých
a v mučeních těžkých trpitelsky jsi život dokonal.


Mnohotrpící přeslavný vyznavači,
v národě svém rozsévači svatého pravoslaví,
pros Krista Boha, aby žehnal zemi moravské, české i slovenské,
abychom žili ve zbožnosti a spaseny byly duše naše.


Národu svému slovanskému, pohanství se zřeknuvšímu
povolal jsi, statečný kníže, apoštolům rovné zvěstovatele víry,
Cyrila a Metoděje.


Hledal jsi a nalezl, prosil jsi, a bylo ti dáno,
klepal jsi a bylo ti otevřeno,
proto nyní stojíš před trůnem Krista Boha.


S družinou svědků pravoslavné víry pros, aby spasil nás,
kteří pracujeme v zahradě Církve Boží
a tebe s nimi oslavujeme.

Z močálů pohanství,
v nichž ďábel vězní duše lidské,
vyvedl tě, kníže, Kristus Pán,
(mocí Svatého Ducha,
kterýž z Otce předvěčně vychází)
a dary svými svědčí v Synovi,
že již utvrzen byl na kameni víry apoštolské,
v kteréžto víře upevňuj i nás,
neboť ctíme slavnou tvoji památku.


Kdož by nevelebil tebe, přesvatá Panno,
kdož by neslavil přečistého porodu tvého?
Sám jednorozený Syn vyzářivší před věky z Otce
vzešel z tebe, čistá, vtěliv se nevýstižně.
Jest Bohem dle své podstaty, pro nás stal se i člověkem,
nerozděluje se ve dvě osoby,
ale vyznáván jest ve dvou nesplývajících přirozenostech.
Toho pros, čistá,
aby smiloval se nad dušemi našimi.


Nedbaje zloby odpůrců,
hájil jsi proti zákeřným Frankům dítky svého národa.
Stal jsi se mu oporou přepevnou, neporazitelnou.
K lidu svému uvedl jsi Církev apoštolskou,
Duchem svatým naplněnou.


I nyní, svatý Rostislave, kníže,
pros Hospodina za lid svůj.
Abychom žili ve zbožnosti,
upevnili se v pravdě svatého pravoslaví
a spaseny byly duše naše.


Jako tehdy po vzkříšení, Kriste,
v den padesátý vylil jsi na apoštoly své milost Svatého Ducha
v ohnivých jazycích.


- těmito slovy končí list cařihradského pravoslavného patriarchy sv. Fótia, který doručili roku 863 byzantští poslové z Cařihradu velkomoravskému knížeti Rastislavovi.

Moravané byli jedním z mnoha slovanských kmenů, ke kterým patřili Glomači, Obodriti, Gliňané, polabští Srbové, Veletové, Suslové, pomořští i alpští Slované. Téměř celá bývalá „Německá demokratická republika“ byla kdysi obývána slovanskými kmeny – až po ostrov Rujanu, o čemž svědčí místní názvy. Všechna tato místa obcházel a plakal nad nimi slovenský básník Ján Kollár ve své slavné básni Slávy dcera. Všechny tyto slovanské kmeny byly poněmčeny, až na malou výjimku (zbytky Lužických Srbů v současném Německu), neboť byly pokřtěny západními latinskými německými misionáři. Němečtí panovníci rozšiřovali neustále svá území směrem na východ pomocí meče a kříže. Píší o tom dokonce i němečtí historikové, jako např. Dr. A. Baumstark ve svém díle Základní protiklady východního a západního křesťanství na str. 24 – 29. Hovoří tam: „Ať již Slované chtějí nebo nechtějí, budou našemu (tj. německému) království podrobeni.“ Takto psávali do Říma němečtí biskupové v r. 900. V podobném smyslu píše i německý historik Ernst Dümler ve svém díle Dějiny východofranské říše, kde se zmiňuje o tom, jak si počínali Němci při pokřesťanšťování Slovanů:
„Podmanění barbaři (takto nazývali Němci Slovany) museli přijmout křesťanskou víru – ať již z přesvědčení, nebo bez něj. Zde právě tak jako jinde si kříž získal domovské právo, které mu před tím rychlým náporem vydobyl meč. Při rozdělování dobytých území přidělili pasovským biskupům jako jejich diecési Východní marku a horní Panonii. Slovanské území bylo zaplaveno německými kolonisátory, mezi nimiž byli na prvém místě Bavořané. Široké lány země dostaly bavorské kostely a kláštery, ostatní území připadlo světským hodnostářům, ať již jako skutečný dar, či jako neoprávněně přivlastněné. Lidé, kteří na těchto územích bydleli, museli odvádět novým pánům dávky.“

Toto vše viděl kníže Rostislav a snažil se zabránit úplnému podrobení a poněmčení Slovanů. Dobře věděl, že tam – daleko na východě existuje velká pravoslavná říše, Byzanc, „ze které na všechny strany dobrý zákon vychází“ (viz Život sv. Konstantina-Cyrila). Věděl dobře, že byzantští misionáři hlásají křesťanskou víru jiným národům a že při šíření křesťanství používají pouze kříž. Nakonec se tento byzantský víceramenný kříž dostane i do státního znaku Slovenské republiky.

V době, kdy Rostislav vyslal své posly do Cařihradu, byl již křesťanem. Protože na Velké Moravě už působili mnozí misionáři „z Vlach, z Řecka a Němec“, není známo, který misionář ho pokřtil. Mohl být pokřtěn i některým řeckým misionářem, neboť z Řecka i z okolí Benátek, které tehdy patřily Byzanci, přicházeli na Velkou Moravu zanícení misionáři hlásat místním Slovanům slovo Boží.

Je pravdou, že se Rostislav nejprve prosil Řím o vyslání misionářů, kteří ovládají jazyk Slovanů (aby působili jako protiváha proti politicky podbarvené misii německé), ale tehdejší papež Mikuláš I. jakožto spojenec německého krále Ludvíka Němce to odmítl. Papež věděl, že němečtí misionáři šíří křesťanství latinské a že zároveň poněmčují národy, které křesťanství přijímají. Je zřejmé, že papeži nezáleželo především na křesťanství, ale šlo mu o dobré vztahy s německými panovníky; dával tedy přednost politice před Bohem...

Byzantský císař Michal III. vyhověl žádosti Rostislavově a poslal k nám, jak je každému známo, svaté bratry Konstantina – Cyrila a Metoděje. Potěšil se kníže Rostislav, že jeho poslové tak dobře splnili úlohu, kterou jim svěřil. Radostí ho naplnil i list, který s sebou svatí bratři donesli, napsaný cařihradským patriarchou sv. Fótiem a Michalem III. podepsaný.

Nevyskytuje se v něm žádná politika, převládá náboženský obsah. S velikou radostí dnes každý pravoslavný křesťan čte Fótiova slova v tomto překrásném listu. Cařihradský patriarcha sv. Fótios psal: „Bůh, který přikazuje každému národu dospět k poznání pravdy a dosáhnout vyššího postavení, shlédl na tvoji víru a úsilí; učinil to nyní v našich letech a zjevil písmena pro váš jazyk, kterých dříve nebylo, ale teprve od nedávna jsou, abyste byli i vy připočteni k národům velikým, kteří Boha chválí svým rodným jazykem. A tak jsme ti poslali toho, komu je zjevil, muže vzácného a pravoslavného, velmi učeného, filosofa. Hle, přijmi tento dar větší a hodnotnější nad všechno zlato a stříbro a drahé kamení a veškeré pomíjivé bohatství. Usiluj spolu s ním směle upevnit dílo a z celého srdce hledat Boha; ani spásu pro celé společenství nezavrhuj, ale všechny povzbuzuj, aby nelenili, ale nastoupili cestu pravdy, abys i ty – přivedeš-li je svým úsilím k poznání Boha– přijal za to svou odměnu v tomto i budoucím životě, za všechny duše, které věří v Krista, Boha našeho od nyní až na věky, a zanechal svoji světlou památku příštím pokolením podobně jako velký císař Konstantin“
(ze Života sv. Konstantina – Cyrila).

Svatí bratři přišli přes Bulharsko na Moravu v prvé polovině roku 863 a začali hlásat křesťanskou víru slovanským jazykem, kterému se naučili ve svém rodišti, v Soluni – v okolí tehdy žilo mnoho Slovanů a „Soluňané všichni čistě slovansky hovoří“ (ze Života sv. Metoděje). Založili i prvou bohosloveckou školu na našem území, jejímiž pokračovatelkami jsou současné pravoslavné bohoslovecké školy v českých zemích i na Slovensku. Lid se okolo nich shromažďoval ve velikém množství a je pravděpodobné, že latinsko-slovanští kněží, vyučení německými misionáři, opouštěli latinský obřad a začínali sloužit bohoslužby tak, jak sloužili sv. Konstantin a Metoděj – tj. obřadem východním. Je možné předpokládat, že svatí bratři přebývali v sídle Rostislavově, takže i on se účastnil na jejich byzatsko-slovanských bohoslužbách.

Činností svatých bratří byly ohroženy zájmy německých latinských kněží nejen po stránce hmotné, ale i národnostní a církevně-politické. Proto již roku 864, to jest po roce působení sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě, vyslal německý král Ludvík proti Rastislavovi vojenskou výpravu. Tuto výpravu požehnal ve svém listě i papež Mikuláš I., když psal: „Když oznamuješ, že věrný král (myslí se – Ludvík) pomýšlí odjet do Tulmu, aby tam upevnil mír s bulharským králem a přinutil Rostislava chtě-nechtě pokořit se, prosíme všemohoucího Boha, aby anděl, který byl s patriarchou Jakubem, byl i s ním (s Ludvíkem) a se všemi jeho lidmi, aby dobře připravil jeho cestu, aby se v pokoji a radosti vrátil do své země“
(z listu papeže Mikuláše I. z r. 864).

Nakonec dosáhli němečtí latinští kněží přece jen svého. Svatopluk vydal Rostislava (svého strýce) Němcům, ti ho oslepili a odsoudili k doživotnímu žaláři; v jejich vězení skonal. Na Velkou Moravu se tedy již nikdy nevrátil a nespatřil, jaké skvělé dílo vykonali svatí bratři mezi moravskými Slovany. Jejich přičiněním se stali téměř všichni Slované (Rusové, Ukrajinci, Rusíni, Bělorusové, Bulhaři, Srbové, Černohorci, Makedonci) pravoslavnými východními křesťany, díky čemuž zůstali pravoslavnými až do dnešních dob.

Za to vše patří Rostislavovi naše díky, chvála a též mučednická koruna, kterou jistě přijal od Boha, neboť se připodobnil svatému „velkému císaři Konstantinovi“. Díky mu vzdávají všichni Slované za to, že je svým velkým jasnozřivým činem uchránil před poněmčením, a tak mohly vzniknut slovanské státy – včetně velké Rusi, nad kterou slunce opravdu (i duchovně) nikdy nezapadá.Mgr. Pavel Tkáč;
přejato ze slovenského pravoslavného časopisu Odkaz Cyrila a Metoda; redakčně upraveno


Velkomoravský kníže Rostislav, který pozval na Velkou Moravu před tisíci lety z Byzance svaté bratry Cyrila a Metoděje, bude ještě letos (psáno v r. 1994) - dá-li Bůh – místní pravoslavnou církví kanonisován, neboli prohlášen za svatého. Do počtu svatých bude slavnostně připočten v Prešově dne 29. října a v Brně v neděli dne 30. října 1994 l.P.
Zpět na cyrilometodějský rozcestník<-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz