Aktuality

Starší i novější zprávy
vybírané z pravoslavného i světového tisku
a ostatních sdělovacích prostředků


Zprávy za léta 1999-2000:


(Novější zprávy jsou nahoře, starší níže)

NAVRCHOLU.cz

Satanistické bilboardy u nás. Na bilboardy firmy Eurotel s nevkusným reklamním sloganem: "Go, Ježíšku, go!", odpověděla nějaká satanistická kapela rozšířením svého rouhavého bilboardu se sloganem: "Go, satane, go!" (Znamení naší doby... pozn. red.) (Prosinec 2000)

Rusko. Papež nebude moci přijet do Ruska dokud existují rozpory mezi Ruskou pravoslavnou církví a římskokatol. církví. Prohlásil to moskevský patriarcha Alexij II. 7. 6. 2000 před návštěvou ruského prezidenta V. Putina ve Vatikánu. (Dle agent. Itar-Tass) Pozvání papeže musí být nejen od ruského prezidenta, ale též od moskevského patriarchy. To bude možné, až se urovnají všechny rozpory. Při tom vytkl mosk. patriarcha řím. kat. církvi její "expanzi do Ruska, Běloruska, Kazachstanu a na Ukrajinu " na úkor pravoslavné církve. Ruský prezident V. Putin neobnovil pozvání, které vyslovili římskému papeži jeho předchůdcové (M. Gorbačov a B. Jelcin). Podle ruského prezidenta by návštěva papeže v Moskvě "bez setkání s pravoslavným patriarchou nebyla užitečná". Pravoslavná církev "je oslabena 70 roky komunistického režimu. Po dobu 70 let byla jedinou formou autoritativní opozice. Trpěla, je oslabena a obává se prozelytismu," uvedl ještě prezident. Moskevský patriarcha však přijal římskou delegaci a zabýval se s nimi přípravou zasedání komise, která bude řešit problémy spojené s uniatstvím a prozelytismem. (Dle slovenského pravosl. časopisu OCM)

Římský papež před ukončením své návštěvy v Gruzii navštívil v starodávném městě Mccheti chrám Sveticchoveli, ale do oltářní části neby vpuštěn. (Rus pravoslavnaja, 12, 1999)

V době svého duchovního putování do Egypta navštívil římský papež Monastýr sv. velkomučednice Kateřiny na hoře Sinaj. Představitel Sinajské pravoslavné autonomní církve arcibiskup Damian se přivítal s papežem políbením, ale odmítl se s ním společně modlit, "protože je to v rozporu s církevními kánony". Římského papeže přijali jako prostého "poutníka". S celým jeho doprovodem byl srdečně přijat. Arcibiskup Damian vyjádřil radost z jeho návštěvy. Avšak k modlitbě dostal papež příležitost, až když opustil brány monastýru. Ve svém proslovu k římskému papeži arcibiskup Damian vyzval katolíky, aby se navrátili k pravé víře. Při svém vyjádření projevil arcibiskup Damian nespokojenost bratrstva monastýru, že díky této návštěvě masmedia vytvořila dojem, jakoby "římskokatolická a pravoslavná církev tvořily jednu církev". (Dle slovenského pravosl. časopisu Odkaz Cyrila a Metoda, přelož. z francouzského SOP)

Jugoslávie. Plenární zasedání episkopátu Srbské pravoslavné církve rozhodlo, že bude kanonizovat několik svatých srbských mučedníků 20. století. Za mučedníky budou vyhlášeni sarajevský metropolita Petr, černohorský metrop. Joannis a záhřebský metropolita Dositej, banjalucký biskup Platon a horno-karlovacký biskup Sáva a kněží Branko Dobroslavjevič a Georgij Bogič a jeden věřící, kteří se stali "oběťmi zločinných rukou" v době druhé světové války.

Malé doplnění stránky o Jugoslávském konfliktu

Rumunsko. V Bukurešti se konalo plenární zasedání Rumunské pravoslavné církve. Rumunský patriarchát má 19 milionů věřících, což představuje asi 90% obyvatelstva země. Uniaté (řím. kat. východního obřadu) mají 2% věřících. V Rumunsku je v současnosti 23 eparchií (diecesí), 10.069 farností, 447 monastýrů (klášterů) a 124 skitů. duchovních je 10.628. Bylo posvěceno 45 nových chrámů a buduje se 806 nových chrámů. Je tam 37 seminářů a 15 bohosloveckých fakult, na nichž studuje asi 12.698 posluchačů.

Vláda Velké Británie povolila pojišťovnám, že smějí požadovat po svých klientech, kteří uzavírají životní pojistku, výsledek genetické zkoušky. Lidé, u nichž tento genetický test prokáže dispozice k určitým chorobám, budou mít menší naději, že s nimi pojišťovna životní pojištění uzavře, anebo se těmto nesťastníkům s nepříznivou genetickou dispozicí placení životního pojištění pořádně prodraží. Pokud klient pojišťovně neposkytne pravdivý výsledek genetického testu, je uzavřené pojištění neplatné a zaplacené splátky propadají. (Zdá se to být další doklad o zneužití lékařských informací a vědeckého pokroku proti zájmům lidí; pozn. red.) (listopad 2000)

Nizozemský parlament velikou většinou schválil euthanasii, stejně už dávno neoficiálně praktikovanou. (30.11.2000)

V britských nemocnicích se stále častěji provádí umělé oplodňování žen otci jejich manželů, kteří trpí neplodností (dle listu The Observer). Tím je zachována genetická rodová linie, jenže z etického hlediska je počaté dítě vlastně dítětem svého dědy, muž který ho pak vychovává je v podstatě jeho polovičním bratrem. Snaha zachovávat takto rod je zvláště silná např. v Japonsku z důvodů "vyhovění" jejich národním tradicím. (Ze sdělovacích prostředků)

První návrh textu „Ekumenické charty pro spolupráci mezi církvemi byl přeložen do dvaceti evropských jazyků a rozšířen do církví a církevních společenství. Návrh textu byl odeslán 25. července 1999 předsedy Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) všem 34 členům biskupských konferencí Rady evropských biskupských konferencí a současně Konferencí evropských církví (CEC) jejím 127 členským církvím a přidruženým organizacím. Dokument rovněž dostaly jiné evropské organizace, vždy s žádostí o komentář a návrh na úpravy. Do dnešního dne bylo shromážděno na 150 odpovědí. Všechny tyto odpovědi podporují proces vytváření textu, který by vycházel ze současné ekumenické situace v Evropě a který by obsahoval řadu společných závazků cílených k usnadňování smíření, vzájemné úctě a důvěře mezi církvemi. Podle některých odpovědí by text mohl být přijat již v současné podobě. Jiní zaujímají kritické stanovisko a vyžadují více realismu a vyjasnění některých míst. Nejtěžším aspektem, který musí návrhová komise vyjasnit, je protiklad v chápání vlastní identity církví. Někteří navrhují posílení ekumenických organizací a institucí; jiní tvrdí, že církve jsou v novém stádiu ekumenického procesu, ve stádiu, kdy používané struktury i metody budou muset být přepracovány. Pro některé je Charta příliš zavazující; jiní se ptají, jak by mohlo být ověřováno, jestli jsou podepsané závazky do života církví skutečně zaváděny. Ekumenická charta by měla sehrát důležitou úlohu na Evropském ekumenickém setkání, které se bude konat od 17. do 22. dubna 2001 ve Štrasburku. Očekává se, že proces přijímání a zavádění Ekumenické charty do života církví bude po mnoho let na programu církví jako jasné znamení silného přání po nalezení nových cest pro dialog a smíření mezi církvemi v Evropě. (Dle KT)

Již podruhé se v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora uskutečnilo modlitební setkání křesťanů a buddhistů z japonské školy Tendai, které vedl kněz Tomáš Halík. "Sdílením duchovní zkušenosti, vyjádřené liturgickým zpěvem, hledáme, kde si jsou oba směry podobné. Poté zazněla liturgie Gjótó mandara, zpívaná buddhistickými mnichy z hory Hiei u Kjóta. Ti pak vystoupili společně se souborem Schola Gregoriana Pragensis a pokusili se propojit buddhistické zpěvy z 9. století s gregoriánským chorálem. Společným jazykem všech přítomných bylo ztišení se, a tak setkání zakončila meditace. (Dle KT)

Starosta Salt Lake City Rocky Anderson vyzval zákonodárce v Utahu, aby kvůli zimním olympijským hrám v roce 2002 změnili zákony státu týkající se prodeje alkoholických nápojů. Omezení prodeje odráží silné náboženské zázemí v Utahu, kde se více než 90 procent věřících hlásí k mormonům. Ti konzumaci alkoholických nápojů odsuzují.

Katoličtí biskupové Austrálie zaslali pozdravné poselství účastníkům 27. olympijských her v Sydney. "Ať sport podněcuje lidské a morální hodnoty a přispívá k většímu bratrství a solidaritě ve sjednoceném světě," vyjadřují své přání australští biskupové. Církev v Austrálii však přispěla k olympiádě také sportovním výkonem. S olympijskou pochodní běžel v jedné etapě i pomocný biskup Patrick Power.

Jan Pavel II. je nejdéle sloužícím papežem ve 20. století, a v dosavadních dějinách katolické církve teprve dvanáctým papežem, jenž vykonával úřad déle než dvě desetiletí. (KT 44/2000)

Ostatky svatého Lukáše se vrátily ze severoitalské Padovy do řeckých Théb, kde se autor jednoho z evangelií Nového zákona podle tradice narodil. O převoz ostatků požádala katolické úřady místní pravoslavná církev. "Chrám v Thébách tak po dlouhé proceduře obdržel povolení pro návrat ostatků svatého Lukáše," sdělil tiskový odbor katolické církve v Aténách. V pravoslavném chrámu v Thébách byla v neděli sloužena slavnostní mše za účasti delegace katolické církve, po níž byly ostatky svatého Lukáše uloženy v urně z římského období nedaleko Théb, kde byl podle tradice evangelista pohřben na počátku 1. století. Později byly ostatky svatého Lukáše převezeny do Konstantinopole a v době křížových výprav se dostaly do italské Padovy (rozuměj: byly z Byzance ukradeny drancujícími křižáky, pozn. red.). O návrat ostatků svatého Lukáše do Théb, kde tento Řek z Antiochie žil a kázal, se zasadil metropolita thébský Ieronymus.

Kongregace pro nauku víry, jejímž je kardinál Ratzinger prefektem, připravila prohlášení, které by mělo podle Vatikánu znovu podpořit ekumenický dialog a diskusi mezi náboženstvími. Některé náboženské představitele z dalších církví však vatikánský dokument zaskočil. V dokumentu se totiž hovoří také o tom, že "existuje jediná církev Kristova, která žije v katolické církvi spravované nástupcem svatého Petra ve společenství s biskupy" a že "pravými dílčími církvemi jsou pouze ty církve, které, byť nejsou v dokonalém spojení s katolickou církví, jsou s ní spojeny těsnými pouty, jako jsou apoštolská posloupnost a platná Eucharistie". Arcibiskup canterburský z anglikánské církve George Carey odmítl postoj Vatikánu jako nepřijatelný. Podle jeho názoru se zdá, že dokument má zpochybnit snahy o upevnění těsnějších vztahů mezi různými větvemi křesťanství. Odpor vyvolalo vatikánské prohlášení i mezi evangelíky v Německu: "Deklarace vnucuje představu, že katolická církev a církev protestantská si nejsou rovny," řekl v rozhovoru pro německou televizní stanici ZDF předseda rady evangelické církve v Německu Manfred Kock. Jak dodal, "to diskusi mezi těmito dvěma církvemi vůbec nepomůže". Švýcarský teolog Hans Küng, proti němuž vedl v minulosti Vatikán disciplinární řízení, přímo označil dokument za reakční. "Je to směska středověké zaostalosti a vatikánské megalománie," řekl v rozhovoru pro italskou tiskovou agenturu. Za pokrytectví také označil, že Vatikán "dál mluví o dialogu, aniž se přitom zmiňuje o svém kolosálním nároku na absolutismus". (KT 38/2000)

Ke kanibalismu přirovnává skotský kardinál Thomas Winning klonování lidských embryí v rámci lékařského výzkumu. To povolila britská vláda na základě příslušné zprávy odborníků, podle nichž toto klonování otevře cestu k novým léčebným metodám. Podle Winninga se ale lidem jen "namlouvá", že se nemoci jako Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, cukrovka a další dají "vyléčit jen klonováním, kanibalismem a zabíjením lidských embryí". Vědci, kteří se příslušnou problematikou zabývají, jednají podle něj v "morální mlze" a ignorují všechny zákony přírody a morálky. (KT 36/2000)

Každé ráno v osm hodin komentuje na internetu mnich Paulus Terwitte z kapucínského kláštera Liebfrauen ve Frankfurtu nad Mohanem aktuální palcový titulek z německého bulvárního listu Bild. Bratru Paulusovi je jedno, zda titulek informuje o psech zabijácích nebo nudných německých fotbalistech. Vždy k horkému tématu dne najde v Písmu svatém vhodný verš a svým kratičkým zamyšlením vede čtenáře bulváru k Bohu. ... Pro ty, kteří se chtějí u počítače pomodlit, stačí myší kliknout na symbol svíčky, která se před virtuálním oltářem Panny Marie rozžehne. ... Bratr Paulus považuje glosování novinových titulků v deníku podobném českému Blesku za způsob, jak prostřednictvím každodenních událostí lidem hlásat Boží slovo. ... Kromě vedení řeholního domu, zpovídání, slavení bohoslužeb, modliteb a psaní internetových komentářů na titulky z Bildu rád čte detektivky a píše básně. Navíc miluje argentinské tango a kuchtí v klášterní kuchyni. (KT 35/2000)

Bohoslužbu za "nový světadíl internet" jako prosbu za lidi, kteří na tomto médiu komunikují, a za to, co na něm podnikají křesťané, vykonal v Pastoračním středisku katolické církve v Praze Dejvicích kněz Aleš Opatrný. Podnět pro tuto neobvyklou mši dalo Karmelitánské nakladatelství. "Byla to prosba a děkování především za lidi, poděkování za tento technický prostředek s přáním, aby sloužil dobrým věcem," řekl Opatrný. Postupně prý katolíci poznali, že je to nový světadíl, na kterém ještě nebyli. (10/2000)

V Rusku byla odvrácena jaderná havárie
Rusko minulý týden zabránilo nové jaderné havárii typu Černobyl v důsledku "hrdinské" nouzové operace, kterou provedli zaměstnanci energetického průmyslu. Havárii málem způsobil výpadek v dodávce elektrického proudu v důsledku neudržované zastaralé ruské rozvodné sítě, psal v neděli 17. září 2000 týdeník Observer.
Odborníci na jadernou energetiku konstatovali, že "odvážným" zaměstnancům jaderné elektrárny v Bělojarsku a ve středisku pro zpracování vyhořelého paliva Maják se podařilo zabránit havárii stejného druhu, k jaké došlo v Černobylu. Ekologické skupiny varovaly, že rozkládající se ruská infrastruktura znamená, že k zabráněním havárií na poslední chvíli bude pravděpodobně docházet od nynějška častěji. Bezpečnostní systémy nezačaly včas pracovat kvůli zanedbané údržbě (pracovníkům elektrárny trvalo 36 minut, než je opravili a uvedli do chodu), teplota v jádru reaktoru stoupla na nebezpečně vysokou úroveň a zaměstnanci elektrárny ztratili schopnost řídit řetězovou reakci v reaktoru. "Bylo to na zaměstnancích elektrárny, jestli se jim podaří zabránit vážné jaderné katastrofě. Pracovali hrdinsky." Alexej Jablokov ze Střediska pro ekologické problémy Ruska s tímto názorem souhlasil: "Byli jsme jen půl hodiny od dalšího Černobylu - kdyby bývalo nebylo profesionality zaměstnanců elektrárny." Ministerský náměstek v ruském ministerstvu pro atomovou energii, však prohlásil, že jsou prý tyto zprávy lži. I když byla krize odvrácena, analytikové se shodují, že obě havárie jsou velmi varovnou ukázkou toho, jak lehce by mohlo dojít ke katastrofě. (10/2000)

Poprvé v historii se rodičovský pár rozhodl k využití genetických testů pro výběr zdravého emrya, z několika uměle počatých lidských plodů. Manželé umělou metodou počali několik lidských zárodků, z nichž vyberou jeden, který není nositelem jejich dědičné choroby (ostatní embrya budou patrně zlikvidována). Lékaři soudí, že takovýto postup je etický a je v souladu se zájmy dítěte.

Nizozemský parlament v září schválil zákon umožňující sňatky osob stejného pohlaví a adopci dětí do takovýchto svazků. Nyní mohou manželé stejného pohlaví adoptovat děti nizozemského občanství. Zákon, který dává homosexuálům stejná práva jako smíšeným manželstvím, podpořilo v průzkumech veřejného mínění ještě před schválením 63 procent dotázaných.

Sdělovací prostředky oznámily (v souvislosti s volební porážkou prez. Miloševiče v Jugoslávii), že USA vynaložily na odstranění Miloševičova řežimu v roce 1999 deset milionů dolarů a v roce 2000 dokonce 25 milonů dolarů. (Podobné sumy na dosažení tohoto cíle vynaložila i Evropská Unie.) Amerika a Západní Evropa nenechávají nic náhodě.

Velice přibývá těch, kteří si zvolili osamělý život. Stále méně lidí uzavírá manželství a stále více lidí se rozvádí. Tento trend se objevil i u nás po roce 1989 - dnes tak žije již každý desátý člověk. V některých velkoměstech jako jsou Paříž, Mnichov, Curych žije až polovina obyvatel v jednočlenných domácnostech. Západní společnost vychází osamělým lidem vstříc - veřejné prádelny, malé byty apod. V Brémách stavějí dokonce celé sídliště určené pro osamělé bohaté ženy. Lidé bez partnera přestali být společností považováni za podivíny, jak tomu bylo v minulosti. (Dle zpráv čt)

Stále více vědců dospívá k závěrů, že se muži musejí dopouštět nevěry, protože prý mají tuto potřebu geneticky zakódovánu. Z toho prý vyplývá, že manželská věrnost je z hlediska lidské biologie nepřirozená. (Dle zpráv čt)

Britský vdovec hledá matku pro své nenarozené děti - nabídl k adopci zmrazená embrya svých budoucích potomků, která byla jeho ženě odebrána těsně před její smrtí. Před pěti lety byla oplodněna ve zkumavce. Nenajde-li novou matku pro tato embrya, budou dle zákona zničena, neboť dle současného zákona nesmějí být v mrazáku přechovávána déle než pět let. (Dle zpráv čt)

Ozónová díra nad Antarktidou dorostla nebývalých rozměrů! Dle NASA dosahuje nyní přes 28 miliónů čtverečních kilometrů, což je třikrát více než USA. Vyprodukované škodlivé civilizační plyny stoupají pomalu a trvá jim řadu let než dostoupají do výšky, ve které je ozónová vrstva, kterou pak narušují. Dnes dosahují vrcholu svého rozkladného působení na ozónovou vrstvu exhalace vypuštěné v minulosti. Ještě několik desetiletí ozónová díra stále poroste, i kdyby dnes byla produkce exhalací zcela zastavena. Ozónová vrstva chrání naši zemi před škodlivým zářením ze Slunce. (Dle zpráv čt)

Páry homosexuálních mužů by mohly počít dítě bez ženské pomoci - a to použitím techniky používané pro klonování. (Dle zpráv čt)

Prohlášení představitelů křesťanských církví v České republice (ČR) ke konferenci Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze v září 2000, které podepsali předseda České biskupské konference (ČBK) olomoucký arcibiskup Jan Graubner a předseda Ekumenické rady církví v ČR (ERC) synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Smetana: Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR vítají zasedání MMF a SB v Praze. Doufáme, že jednání těchto světových finančních institucí účinně přispěje k řešení nejnaléhavějších problémů světového hospodářského vývoje, a tím i naléhavých otázek sociálních a politických. Vyjadřujeme svou podporu požadavkům a návrhům světového hnutí "Jubileum 2000" na odpuštění dluhů chudých rozvojových zemí. "Milostivé léto" - konec 2. tisíciletí od narození Krista - by tak mohlo dát novou šanci těmto zemím na zlepšení hospodářských a životních podmínek, umožnit vzrůst jejich výdajů zvláště na vzdělání a zdravotní péči.

Poprvé v lidské historii roztál severní pól. K dosažení severního pólu již není potřeba ledoborec, protože na severní točnu lze doplout po vodní hladině. (21. 8. 2000)

Podle průzkumu veřejného mínění z pupulace českých občanů:
62 % věří v UFO
13 % věří v posmrtný život
9 % věří v horoskopy
5 % v převtělování (ze zpráv Českého rozhlasu).

Britská vláda jako první na světě povolila klonování lidských buněk. Z odebrané lidské buňky může být vypěstován lidský plod, který bude použit na náhradní orgány. (Jinými slovy - z Vaší buňky vypěstují plod Vašeho dvojníka, který pak lékaři zabijí a jeho orgány Vám budou k disposici.) (16. 8. 2000)

Berlín. Dva němečtí právníci podali státním orgánům podnět, aby Bible byla zařazena na seznam knih ohrožujících mravní výchovu mládeže, a to kvůli "pasážím plným krve a znevažujícím lidská práva". "Bible hlásá genocidu, rasismus, antisemitismus, kruté popravy osob nezletilých a homosexuálů, pedofilii a řadu dalších perverzit," míní advokáti. (Z teletextu České televize; 8/2000)

V jednom internetovém deníku (léto 2000) se konala anketa
Na otázku "co vás nejvíc žere" odpovědělo 457 lidí takto:
67 procent: papež
16 procent: homosexuálové
15 procent: pornografie
2 procenta: antikoncepce

V Trojicko-sergijevské lávře pod Moskvou se v součanosti vzrušeně diskutuje o problému "moskevských kartiček". Starci se scházejí netradičně každý týden, aby nalezli společné stanovisko k nově vzniklému problému ohledně zavádění identifikačních kartiček pro Moskvany. Na těchto elektronických kartičkách budou zaznamenány údaje z osobních dokladů, řidičský průkaz, údaje o příjmech a platbách majitele karty, telefonních rozhovorech atd. Karty jsou opatřeny čárovým kódem, na jehož začátku, středu a konci je vždy číslice 6 - čili standardně obsahuje tři šestky (666) (obdobně jako u čárových kódů na prodávaném zboží). Čárový kód vyjadřuje osobní číslo majitele karty. Do Lávry přicházejí davy lidí s otázkou, zda může křesťan přijmout takovouto kartu a s ní i osobní identifikační číslo obsahující vždy povinně tři šestky.
K tomuto problému se vyjádřila pravoslavná církev na Ukrajině a v Řecku. Obě tyto místní církve ostře protestovaly u svých vlád proti zavádění takových elektronických karet s osobními identifikačními kódy, založenými na čísle 666 (žádost Řecka, aby identifikační číslo na kartě neobsahovalo povinné tři šestky, byla v Bruselu stroze zamítnuta).
Ve výše zmíněných zemích jsou masy věřících snahou zavádět osobní karty s identifikačními kódy pohoršeny. Vzniká tím veřejné pobouření, na které vlády těchto zemí musejí brát zřetel.
Sbor starců Lávry odeslal dopis moskevskému patriarchovi Alexiovi II. s prosbou, aby v co nejkratší době svolal sněm, na němž by byli účastni nejen duchovní R.P.C. a starci, ale i zástupcové vlády a počítačoví odborníci, kteří by vysvětlili důvody a smysl zavádění takových eletronických identifikačních karet.
Mnozí duchovní Lávry varují své věřící před lehkomyslností a přílišnou sebedůvěrou (před spoléháním na vlastní omezené chápání) ve vztahu k závážným duchovním přoblému současnosti, k nimž bezesporu patří i otázka přijetí či odmítnutí podobných identifikačních kódů a karet.
Duchovní si kladou otázku, zda přijetím osobního identifikačního kódu založeného na třech šestkách odstoupí či neodstoupí od pravoslavného křesťana blahodať (milost) Svatého Ducha.
(Zpráva od otce Joakima z Trojicko-sergijevské lávry)
K tématu viz též prohlášení posvátného synodu Moskevského patriarchátu o přidělování osobních identifikačních čísel (obsahujících symbol 666), čárových kódech a nekontrolovaném sbírání a používání informací o lidech (oficiální stanovisko Ruské pravoslavné církve)

Prezident Havel přednesl v Evropském parlamentu svoji vizi Evropy jako jednoho federálního státu (s jednou společnou ústavou). V Evr. parlamentu vzbudil jeho návrh bouřlivé ovace.

V USA chtějí klonováním vyrábět živé kopie zvířecích mazlíčků, když jejich majitelům originální zvíře uhyne. Od smrtelně nemocného zvířete se odebere genetický materiál a z něho se pak pořídí kopie pošlého tvora. Pořízení této geneticky shodné kopie by mělo stát 200.000 dolarů.

USA pořizují pomocí družice velice přesný a detailní trojrozměrný obraz celého zemského povrchu. Prý pro vojenské (a hospodářské) účely.

Přísný zákaz vánočních stromků v Izraeli. Izraelský vrchní rabín v listopadu oznámil, že hotely, pokud si chtějí uchovat schválení ke svému provozu, nemohou na veřejných prostranstvích vystavovat v průběhu měsíce prosince vánoční stromky nebo kříže.
Jelikož je na vánoční období ve Svaté zemi očekáván příliv křesťanských poutníků, izraelský vrchní rabín oznámil, že křesťanské symboly by se neměly objevovat na plakátech a vánoční oslavy by neměly probíhat na veřejnosti, aby to Židy neuráželo. Rabín Israel Meir Lau řekl, že pohled na kříž nebo vánoční stromek je Židovi zakázán.
Židovský představitel taktéž uvedl, že musí být přijata další omezení kvůli tomu, že předvečer Vánoc i Nového roku připadá na páteční noc, což je začátek židovského sabatu. Lau řekl, že by v hotelích neměla hrát o páteční noci žádná hudba, protože hudba využívající mikrofony je znesvěcením sabatu. Zákazy vyplynuly jako kompromis mezi hotely a cestovními kancelářemi a rabíny, kteří vydávají důležité certifikáty, které hotely jsou košer.

Experti varují USA před útokem takzv. bioteroristů.
Je pravděpodobné, že teroristé během příštích pěti až deseti let napadnou USA pomocí viru neštovic nebo sněti slezinné, řekl v pátek D. A. Henderson z univerzity Johna Hopkinse na kongresu věnovaném bioterorismu v kalifornském San Diegu.
Pojmem bioterorismus se rozumí volné rozšíření smrtelných bakterií nebo virů. Za vzláště nebezpečné přitom platí původci neštovic, slezinné sněti nebo moru, protože se mohou rychle šířit a vyvolávají potenciálně smrtelné choroby. V USA už nejsou obyvatelé proti neštovicím očkováni a továrna na výrobu očkovacích sér už neexistuje.

Datum 2. 2. 2000 je první od 28. 8. 888, které nemá ani jednu lichou číslici.

Američané potvrdili, že špehují Evropu a její veškerou komunikaci
USA. podle zpráv dostupných v Bruselu potvrdily, že jejich tajné služby skutečně provozují program "Echelon", sloužící k zachycování telefonických hovorů, faxových a e-mailových zpráv v celosvětovém měřítku a zvláště v Evropě a mezi Evropou a Amerikou. Americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) podle týchž pramenů odtajnila příslušné dokumenty podle zákona o svobodě informací ve prospěch nevládní organizace American Security Archives (Americké bezpečnostní archivy). Potvrzují to, co napsal ve zprávě pro Evropský parlament britský novinář Duncan Campbell, totiž že tento systém umožňuje USA s pomocí Británie sledovat veškeré informace posílané po telefonních linkách i přes družice a slouží k politické, vojenské, ale hlavně průmyslové špionáži. Výbor EP pro svobody a práva občanů se bude touto zprávou zabývat 22. února. Budou mu předloženy ještě další tři dokumenty - o kódovacích systémech, o právní povaze takového zachycování a sběru informací a o ekonomických hrozbách s tím souvisících. Debata hrozí být výbušná, protože už v roce 1998 se EP hlasitě rozhořčil kvůli americké špionáži v Evropě. Podle Campbella tato aktivita od té doby zesílila. Belgický vědec Jean-Marc Dinant z univerzity v Namuru považuje za ústřední bod systému Echelon pracoviště v britském kraji Yorkshire, kam se po optických vláknech sbíhají všechny sebrané informace a jež je propojeno elektronicky s USA. Kolem 600 amerických vojáků ve dne v noci vyhodnocuje získaný materiál; není o tom pochyb, protože britská vláda byla nucena to přiznat v odpovědi na dotaz Sněmovny lordů parlamentu, uvedl Dinant. "Má se za to, že jsou schopni souběžně sledovat dva miliony spojení. Dovedou je třídit jak podle klíčových slov - třeba Clinton, bomba, boeing -, nebo podle míst, odkud a kam směřují. Oblíbeným terčem jsou zejména velvyslanectví a další mise. Američané mohou sledovat všechny odstíny zahraniční politiky kterékoli evropské země," řekl Dinant. Evropa podle něho nemá sebemenší možnost se špionáži bránit, protože "pouze Američané disponují špičkovými technologiemi, jež umožňují nejen zachycovat, ale i dešifrovat zakódované zprávy". Podle Campbella jsou ekonomické dopady Echelonu nesmírné. Například francouzská firma Thomson přišla v roce 1994 o kontrakt na dohled nad brazilskými pralesy v hodnotě miliardy eur (40 miliard korun), protože NSA předběžné informace včas zachytila. Ta také zmařila o rok později kontrakt západoevropské firmy Airbus na dodávku letadel za pět miliard eur (200 miliard korun). Velice byla poškozena i firma Nokia. (dle sdělovacích prostředků; začátek února r. 2000) Viz na to téma náš článek Třetí světová válka?.

Na začátku roku 2000 se na vědeckém symposiu objevila teorie o tom, že život na zemi přišel z Marsu. Vědci totiž nedokáží uspokojivě vysvětlit rychlost, s jakou se život objevil na Zemi. (Je možno považovat takové "vědce" za seriosní?, pozn. red.)
(Zpráva z rozhlasové pořadu popularizujícího vědu "Meteor")

Papež Jan Pavel II. otevřel v úterý 18. ledna 2000 v 18.00 hodin Svatou bránu v římské basilice Svatého Pavla za hradbami - jako poslední ze čtyř Svatých bran. Slavnostní otevření se konalo v rámci ekumenické bohoslužby, za účasti představitelů 22 křesťanských církví, na počátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který v katolické církvi začíná v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18.1.) a končí o svátku Obrácení svatého Pavla (25.1.).

Otevřením Svaté brány v basilice svatého Petra ve Vatikánu v noci Narození Páně roku 1999 (noc z 24. na 25.12.) zahájil papež Velké jubileum roku 2000. Jubilejní rok 2000 křesťanského letopočtu bude ukončen o slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2001. Rok Velkého jubilea se tedy matematicky nekryje s občanským rokem 2000, ale trvá od 25.12.1999 do 6.1.2001. V pořadí druhá Svatá brána - v Lateránu, katedrále římské diecese - byla otevřena 25.12.1999, třetí - v římské basilice Panny Marie Sněžné (St. Maria Maggiore), nejstarší mariánské svatyni na Západě, na Nový rok 1. ledna 2000.
Papež dosud otevíral vždy jen Svatou bránu Svatopetrského chrámu. Poprvé v historii Svatý otec otevřel brány všech čtyř hlavních římských basilik. Dějiny slavení jubilejního roku sahají do roku 1300, kdy jej poprvé vyhlásil papež Bonifác VIII. Avšak až v roce 1423 papež Martin V. poprvé otevřel Svatou bránu v papežské katedrále svatého Jana na Lateránu. Alexandr VI. byl prvním papežem, který o Vánocích roku 1500 otevřel Svatou bránu ve Svatopetrské basilice.

Polemiku vzbudil výrok předsedy německé biskupské konference Karla Lehmanna interpretovaný jako výzva k odstoupení papeže Jana Pavla II.
Lehmann předminulou neděli v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Deutschlandfunk dostal otázku, zda by bylo možné, aby papež Jan Pavel II. (79) ze zdravotních důvodů odstoupil. Odpověděl kladně s tím, že současný papež by takovou odvahu určitě našel. Ačkoli Lehmann do Vatikánu zaslal doslovný přepis inkriminovaného rozhovoru, jenž potvrdil významový posun, který vznikl při zpracování interview ve zpravodajství světových agentur, diskuse o možném odchodu papeže "do penze" už byly na světě. Nepřímo se do nich zapojil i samotný papež, který v projevu k velvyslancům 173 zemí prohlásil, "že se plně odevzdává do rukou Božích a jen na Bohu nechává, kdy a jak ho odvolá ze služby".
Jan Pavel II. se potýká s přibývajícím věkem s celou řadou zdravotních potíží. V posledních letech jsou na něm patrné zejména známky tzv. Parkinsonovy nemoci.

Dobrovolný odchod úřadujícího papeže je podle církevního práva možný. Kánon 322 uvádí dvě podmínky takového kroku: musí jít o svobodné rozhodnutí papeže řádně sdělené církvi. Posledním papežem, který abdikoval, byl Řehoř XII. (1416), který vyhověl doporučení Kostnického koncilu. Už předtím koncil v Pise (1409) prohlásil za neplatné volby vzdoropapežů Jana XXIII. a Benedikta XIII. Schizma bylo v roce 1417 ukončeno volbou Martina V. Ryzí abdikací je ale případ papeže Celestýna V., který roku 1294 po pěti měsících pontifikátu odstoupil s tím, že ho k tomu vede "pokora před velikostí úřadu" a "zkaženost světa". Podle italského listu Corriere della Sera také papežové Pius XII. a Pavel VI. uvažovali o abdikaci ze zdravotních důvodů.

HE GUARDIAN
HRA O PAPEŽE Devětasedmdesátiletý papež Jan Pavel II. je vážně nemocen. Církev se v podstatě zastavila a všechno čeká na nového papeže, i když to nikdo neřekne nahlas. Dnešní nejpravděpodobnější kandidáti jsou ale jiní než loni.
Někteří se domnívají, že zvolí konkláve opět Evropana, a nikoliv exotického kandidáta. Někoho, jako je vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn. Tomu je ale pouze 54 let a to je pro něj handicapem. Konkláve nebude chtít dát moc jedinému papeži na celých dvacet let či více, jako to bylo za Jana Pavla II. Věk je tedy handicapem i pro italského favorita Dionigiho Tettamanziho, jemuž je 65 let.
Velmi obtížným problémem bude pro nového papeže vyrovnat se s požadavky národních biskupských konferencí, které chtějí větší autonomii. Toto napětí, jak se zdá, podporuje šance Carla Maria Martiniho, milánského arcibiskupa, jemuž je 72 let a který hovoří o určité míře decentralizace katolické církve. Papeži byli po dobu 450 let Italové. Ale co když udělal Jan Pavel II. tak velký dojem, že dojdou kardinálové k závěru, že mohou nyní zvolit zase jen kandidáta, který nepochází ze západní Evropy? Koneckonců počet latinskoamerických, afrických a asijských kardinálů roste. To je možno uznat volbou papeže z Afriky, jakým by byl Francis Arinze, nebo z Kolumbie, jímž by byl Dario Castrillon Hoyos. Nejvyšší poctou prvnímu slovanskému papeži by byla volba druhého slovanského papeže. K tomu by se hodil hrdina boje proti komunismu, pražský kardinál Miloslav Vlk. Kardinál bez samohlásek v příjmení je ale jen outsider, nemá šanci.

Zpupná církev katolická
V uplynulém roce hlava římskokatolické církve vyslovila politování nad osobním osudem mistra Jana Husa. Chtěl bych říci, že to zdaleka nestačí pro morální rehabilitaci této církve a k jejímu zařazení mezi slušné členy lidské společnosti. Dostatečné poučení nám dává historie. Ve Starých letopisech českých se dočteme o vpádu bavorských křižáků do krajiny mezi Klatovy a Domažlicemi, kteří zde vyplenili a vypálili celé vesnice. Také moje rodná víska - Libkov - byla od té doby 1467- 1473 dlouho pustou vsí. "Ti křižovníci nic nebrali za žold, jedině že sú mordovali Čechy pro krev Boží vše napořád i dietky, rubajíce z nich hlavy, házeli jimi na se co hlavami zelnými, mordovali také kmetíky a babičky v špitálech, kohož jedině podškopili a ruce své v jich krvi umývali, majíce za to, že budú všech hříchov čistí." Ptáme se, kdo odpovídá za tyto zločiny? Která zločinecká organizace inspirovala a naváděla k těmto činům prosté bavorské sedláky? Ale neslyšíme z úst jejich představitele ani slova politování nebo odsouzení. Naopak. Dodnes je tato církev bohatě honorována z našich českých peněz, včetně daňových poplatníků nevěřících. Ale zpupně odmítají naši nabídku na výměnu názorů.
prof. PhDr. JOSEF MUŽÍK, Praha

LYON (čtk) - Tisíce žen a mužů demonstrovalo ve velkých francouzských městech za ochranu a posílení ženských práv. Stalo se tak u příležitosti 25. výročí uzákonění práva Francouzek na potrat. Demonstrace uspořádal národní svaz pro ženská práva, který sdružuje 150 ženských organizací, politické strany, především levicové, odbory a organizace na ochranu lidských práv. Nejvíce lidí se sešlo v sobotu odpoledne v Paříži. Průvod se vyznačoval velkou barevností s jasnou převahou růžových, žlutých, fialových, červených a zelených odstínů. Ozývaly se zpěvy. Transparenty nesené mladými dívkami uváděly hlavní požadavky zúčastněných: právo žen svobodně disponovat svým tělem v souvislosti s antikoncepcí a potraty, dostávat za stejnou práci stejné platy jako muži, mít větší zastoupení v politickém životě a lepší právní ochranu před násilím partnerů a diskriminací lesbiček. V 90. letech se ve Francii provádělo ročně v průměru 220 tisíc potratů na asi 730 tisíc porodů.

Ve sporu kolem starého židovského pohřebiště ve Vladislavově ulici v Praze, kde chce Česká pojišťovna postavit podzemní garáže, zbývá podle Federace židovských obcí vyřešit "jen jedinou kardinální věc", a to zda s nalezenými hroby hýbat, nebo ne. O tom v příštích dnech rozhodne vrchní a škenázský rabín v Izraeli, jehož vyslanec se seznámil s fakty přímo na místě v Praze. "Fámy, které se kolem kauzy šíří o36 pytlech s kostmi a o tom, že je místo nechráněné a volně přístupné, se jasně ukázaly jako nesmysl," řekl včera tajemník federace Tomáš Kraus. Konstatoval to podle něj po pondělní návštěvě inkriminovaného místa rabín vyslaný vrchním izraelským rabinátem. Pojišťovna loni uzavřela s židovskou komunitou kompromisní dohodu, která předpokládala, že ministerstvo kultury prohlásí hřbitov za památku a pojišťovna pak hroby zajistí proti poškození a spustí je jako celek na dno staveniště. Poté, co dohodu zpochybnily vlivné zahraniční židovské instituce, se pražský a zemský rabín Karol Sidon obrátil na vrchního rabína Izraele. Podle představitelů pojišťovny může spor vyřešit pouze český stát, který má definitivně rozhodnout řízení o prohlášení, či neprohlášení této lokality za kulturní památku. S každým dnem prodlení řádně povolené stavby narůstají údajně pojišťovně jako investorovi přímé finanční škody, které již podle jejího mluvčího dosáhly několika set milionů korun.

Britové se mohou zpovídat z hříchů i po internetu
LONDÝN Odlehčit duši od hříchů už lze nejenom u kněze, ale i na internetu. Novou službu od včerejška nabízí britská komerční křesťanská rozhlasová stanice Premier Radio. "Je to mezi Vámi a Bohem a Vaše soukromí bude zcela respektováno," praví se na webové stránce Zpovědník (www.theconfessor.co.uk). Hříšníci mohou nejprve rozjímat nad citáty z bible, potom se mohou tiše zamyslet sami nad sebou nebo se rozhodnout pro zpověď. Buď ji napíšou svými slovy do vymezeného prostoru, nebo využijí předem připravené verze. Římskokatolická církev nový počin odsoudila s tím, že takto si katolíci zpověď nepředstavují.
čtk

Před sedmi lety byl polský katolický Zbigniew Czendlik vysán svým biskupem na misi do České republiky. Přijel do desetitisícového Lanškrouna v Orlických horách. 35letý farář pravidelně sportuje, občas zajde na pivo, má mobilní telefon, používá Internet a do kostela přizval rockovou kapelu. Do České republiky přivezl nový, moderní pohled na víru. V Lanškrouně můžete jít na rockový koncert do kostela. Stejnou bigbeatovou kapelu uslyšíte při svaté mši. Kostel, fara i další církevní stavby jsou zde nově zrekonstruované. Farář Czendlik vskutku není knězem, který je celé dny ponořen do studia knih. Do České republiky přivezl zcela nový, moderní pohled na víru. Pravidelně lyžuje, hraje tenis, fotbal, občas zajde na pivo, má mobil, posílá zprávy po Internetu i textové SMS. Do kostela přivedl rockovou kapelu a zařídil jí zkušebnu. Na faře vybudoval hospodu.

V Evropské unii přišly loni na svět jen čtyři milióny dětí, nejméně od konce druhé světové války. Obyvatel tam sice meziročně asi o milión přibylo, takže dnes čítá unijní populace 376,4 miliónu osob, ovšem přírůstek byl ze tří čtvrtin výsledkem přílivu imigrantů. Jich nebýt, pak se v Německu, Itálii a ve Švédsku počet obyvatel dokonce snížil, protože tamní přírůstky nestačily ani na prostou reprodukci. Mimochodem prokreační chování se v západní Evropě čím dál nápadněji unifikuje a již před léty zaniklo tradiční dělení na rodině nakloněný katolický jih a pohodlnější protestantský sever. Dětí nepřibývá v Itálii ani ve Španělsku, málo se jich rodí i v katolickém Polsku, které mělo v poválečných desetiletích jeden z nejvyšších přírůstků v Evropě. Nejvíc potomků si tak loni dopřáli v Irsku, které zaznamenalo přirozený přírůstek v hodnotě 5,9 promile. S nejnovější demografickou zprávou Eurostatu, statistického úřadu EU, koresponduje varování, jaké v minulých dnech adresovala Evropanům Organizace spojených národů: Buď přijmete masy imigrantů, nebo se vám zasekne hospodářský růst a zhroutí důchodový systém. Podrobnou zprávu o stárnutí a jeho důsledcích zveřejní OSN pravděpodobně v březnu, náměty k zamyšlení nabízí už dnes.
Na statistický evropský pár připadá 1,4 dítěte a nic nenasvědčuje, že by se tento ukazatel měl zvyšovat. Zároveň se díky lékařské péči a celkově lepším podmínkám významně prodlužuje průměrná délka života, takže přibývá důchodců, které bude muset zaopatřit ztenčující se počet osob pracujících. V současné době v evropských zemích připadá na každého občana nad 65 let pět osob v produktivním věku, přičemž většina důchodových systémů je založena právě na této klíčové proporci. Ta se ale začíná rapidně měnit a za půl století už budou na jednoho důchodce "vydělávat" jen dva zaměstnaní. To žádný penzijní systém neunese, a i kdyby se je všude podařilo zreformovat, jak se o to pokoušíme i my, na výsledek by se muselo příliš dlouho čekat.

Katastrofální záplavy ve Venezuele. 1000 mrtvých, 7000 pohřešovaných. (18. 12. 1999)
Celé vesnice zůstaly pod nánosy bahna. 10.000 obětí. 200.000 lidí bez přístřeší (20. 12. 99).

Všeobecná zdravotní pojišťovna v České republice pokusně zavádí karty s čipem.

Duchovní program konference Forum 2000 Již potřetí se do Prahy sjeli myslitelé, politici, duchovní, spisovatelé a další významné osobnosti na čtyřdenní konferenci Forum 2000. Letošní ročník, zaměřený na možnosti i hrozby procesu globalizace, měl, podobně jako oba předchozí, i svou náboženskou část. V pondělí 11. října proběhl ve Španělském sále Pražského hradu zvláštní blok "Vize religií", o den později se ve svatovítské katedrále konalo multireligiózní shromáždění. Během diskusního bloku "Vize religií" se představitelé největších světových náboženství s větším či menším zdarem vyjadřovali k roli náboženství při řešení problémů světa. "Všechno, co bylo příznačné pro Kaina, je vlastní i dnešním lidem. Narcisismus, pýcha a sobectví jsou příčinami většiny světových problémů. Příliš živíme své ,já'. Díky tomu je křesťanství, ačkoli je mu 2000 let, stále revolučním duchovním proudem," uvedl nejvyšší představitel řecké pravoslavné církve, Jeho Všesvatost Bartoloměj. Podle rabína Westminsterské synagogy v Londýně Alberta Friedlandera "musíme být schopni vidět tmu, která je v nás. Náboženství je tím, co nám umožňuje se s vnitřní temnotou vypořádat. Jeho úkolem je vyvolávat víc soucitu, větší ochotu k sebeobětování. Musíme naslouchat pláči dětí v našem světě." Bezesporu inspirující byl projev profesora náboženství a antropologie Shinichi Nakazawy o náboženské otevřenosti a toleranci v současném Japonsku. Duchovním srdcem konference Forum 2000 bylo multireligiózní shromáždění ve svatovítském chrámu, během něhož přítomní duchovní četli ze svých posvátných textů a na závěr, spolu s čestnými hosty, zapálili symbolické svíce. Biskup mons. Jaroslav Škarvada přivítal přítomné, mezi nimiž byli prezident ČR Václav Havel s chotí, jordánský princ Hassan bin Talál či bývalý prezident Jihoafrické republiky Frederik de Klerk, slovy: "Svým zasvěcením svatému Vítu, Václavu a Vojtěchu-Adalbertovi připomíná katedrála dějiny této země a čeští králové v ní pohřbení, v čele s jejím zakladatelem, českým králem a římským císařem Karlem IV., svědčí o její otevřenosti Evropě i světu. Je proto důstojným stánkem, domnívám se, i tohoto setkání vás, zástupců různých kultur a národů, kteří jste přišli do našeho města rokovat o nejzákladnějších otázkách lidského soužití." V různých podobách se po oba dny vracelo téma soužití různých duchovních směrů. Budoucnost bude mít stěží podobu splynutí jednotlivých náboženství, shodovali se účastníci. "Přílišná blízkost může být i destruktivní," řekl rabín Friedlander. "V tichu vnímáme vanutí ducha, které posiluje naději, že má smysl setkávat se přes hranice národů a kontinentů, kultur a náboženství a přijímat vzájemnou různost nikoliv jako ohrožení, nýbrž jako obohacení," uvedl na toto téma moderátor shromáždění v katedrále Ondřej Tuček. KT 43/1999

Řecko-katolická církev - papežské unionistické dílo - na postupu!
Mise misie Bulharsko Poslední dva zářijové týdny se ze salesiánského střediska ve Fryštáku vypravila malá expedice, jejímž cílem bylo poznat krásy Bulharských hor a při té příležitosti pracovně navštívit malou salesiánskou českou misii, která od roku 1994 působí v Kazanlachu v centrální hornaté části Bulharska. Otče Glogare, jaké jsou úkoly misie v evropské zemi? Podstata misie je všude stejná - je jí evangelizace. Ale v Bulharsku je to trošku jiné než v běžných misionářských prostorech, a sice proto, že se jedná o "postkřesťanskou" zemi, zatímco v klasických případech jde o zemi nekřesťanskou, zemi, kde se o Kristu nevědělo. V Bulharsku přijali lidé křesťanství velice brzy, ale bohužel komunistická vláda tam zanechala ještě patrnější stopy než u nás, takže je třeba křesťanskou zvěst šířit znovu. I když v Bulharsku jsou věřící lidé, i některé živé farnosti. Většinou ale samozřejmě pravoslavné. Katolíků tam žije asi jedno procento. Jedním z hlavních úkolů naší misie je tedy také ekumenická práce. Spojovat křesťany východního a západního ritu. Proto misionáři přijali - na doporučení českého vyslance v Bulharsku - východní liturgii. A podstatnou složkou jejich poslání je práce s mládeží. KT 43/1999

Několik desítek věřících si v Sázavském klášteře na Kutnohorsku připomnělo 1000. výročí příchodu prvních mnichů na řeku Sázavu. Oslavou tohoto milénia byla liturgie, kterou sloužil řeckokatolický apoštolský exarcha - biskup Ivan Ljavinec. KT 99

Na tiskové konferenci, ... Biskupové ... Poukazují na povzbuzující události posledního desetiletí evropských dějin - prostor svobody, který se otevřel zemím bývalého "východního bloku", v němž i církev může plně rozvinout své možnosti ve službě společnosti, i na roli současného papeže v tomto vývoji. ...a stále jasnější potřeba významnějšího zapojení žen do činnosti církve Pokroku bylo dosaženo na poli ekumenismu, jehož výrazem je i podepsání společného prohlášení o ospravedlnění mezi katolickou církví a světovou luteránskou federací koncem října v Augsburku, a rovněž rostoucí zájem o dialog mezi křesťanským západem a ortodoxními východními církvemi, prakticky symbolizovaný návštěvami Jana Pavla II. ve většinově ortodoxních zemích - v Rumunsku a plánovaně počátkem listopadu v Gruzii. KT 44/99

Papež navštívil Indii a Gruzii "Ať se celá společnost stane jednou velkou rodinou" - tak by bylo možné stručně vyjádřit obsah několika promluv a kázání papeže Jana Pavla II. v rámci jeho pětidenní návštěvy Indie a Gruzie. Na návštěvu Indie, v níž žijí 2,3 procenta křesťanů, odletěl Jan Pavel II. v pátek 5. listopadu. Příštího dne se setkal s prezidentem Kočerilem Rámanem Nárájananem a navštívil hrob Mahátmy Gándhího, šiřitele politiky nenásilí a duchovního otce nezávislé Indie. V neděli sloužil mši na stadioně Džavaharlála Nehrúa. Protože hinduistická většina Indů právě slavila slavnost světel Díválí, připomněl Svatý otec, že slavit mohou i křesťané, jako svědkové Krista, který slovy evangelia je "pravé světlo, které posvěcuje každého člověka". Dodal však, že světlo ve světě, a v asijských státech především, je bohužel příliš často překryto tmou sociální nespravedlnosti, ekonomického útlaku, kulturních nerovností a diskriminací a skutečná radost ze světla musí být provázena zárukou spravedlnosti na všech úrovních společnosti. Při ceremonii v místní katedrále, za účasti tří stovek asijských biskupů ... vyjádřil naději, že "zatímco v prvním tisíciletí byl kříž vztyčen na evropské půdě, ve druhém v Americe a Africe, můžeme se modlit, že ve třetím křesťanském miléniu velká úroda víry bude sklizena na tomto životaschopném (asijském) kontinentě". Přitom však, jak řekl při setkání s představiteli rozličných náboženství v Indii a jiných křesťanských denominací (především starobylých indických církví malabarské a malankarské), jeho návštěva "je míněna jako znamení toho, že katolická církev se chce otevřít ještě výrazněji dialogu s náboženstvími světa. Je to také znamení naděje, že náboženství světa se stávají pozornějšími ke své spoluodpovědnosti za spokojenost lidské rodiny. To je klíčová součást globalizace a solidarity." Zdůraznil také, že "Náboženství není, a nesmí se stát záminkou ke konfliktu", protože "vést válku ve jménu náboženství je do očí bijící protimluv". Každý člověk má mít plné právo na svobodnou volbu náboženského vyznání a každý stát by měl mít toto právo zakotveno ve svých zákonech. ... Papežova cesta vyvolala protesty hinduistických fundamentalistů. Požadovali omluvu Vatikánu za vraždění Indů portugalskými kolonizátory v 16. století, zastavení křtů v Indii a papežovo prohlášení, že křesťanství není jedinou cestou ke spáse.
Poprvé v Gruzii Po pěti a půl hodinách letu z Dillí přistálo papežovo letadlo v Gruzii a Jan Pavel II. vstoupil jako první hlava katolické církve na půdu této převážně pravoslavné země, v níž žijí pouze necelá dvě procenta katolíků... Na letišti v Tbilisi přivítal papeže patriarcha Ilja II. Katholikos a prezident Eduard Ševarnadze, který prý již deset let doufal v návštěvu Svatého otce, protože k němu chová velikou úctu. Jan Pavel II. v uvítací řeči vyzdvihl význam návštěvy pro obě církve i společnost a vyjádřil obdiv nad tím, jak hluboce je křesťanství propojeno s gruzínskou národní kulturou. Od 5. století, kdy křesťanství v Gruzii pevně zapustilo kořeny, se zvláště monastýry významně podílely na formování společnosti. Přes pronásledování, kterému byla církev v době komunismu vystavena, věřící vytrvali v opozici. Papež i prezident v této souvislosti připomněli výročí pádu berlínské zdi, události, která symbolicky otevřela novou éru v životě mnoha zemí. "Dnes musíme obdivovat vaší vytrvalost a vzdávat vám za ní díky", řekl papež. Svatý otec Gruzínce ujistil, že jeho přítomnost je výrazem touhy katolické církve po jednotě, znamením toho, "jak hluboce katolická církev touží upevnit společenství s ortodoxní církví, ve smyslu Kristovy modlitby v noci před smrtí - za jednotu všech svých učedníků". Zúčastnil se také setkání Ilji II. Katholika s členy Svatého synodu v patriarchově paláci. Ilja II. však, podobně jako to vytrvale činí moskevský patriarcha Alexij II., při rozhovoru s papežem reagoval chladně na výzvu k "obnovenému bratrství". Dokonce vyzval v komuniké své věřící, aby se neúčastnili římskokatolické mše, kterou papež v úterý celebroval ve tbiliském Sportovním paláci, neboť "pravoslavní křesťané nemají právo být přítomni na náboženském obřadu jiného vyznání". Představitelé pravoslavné církve již předem odmítli konání mše před jedním z nejstarších tbiliských kostelů - a proto byla slavena na zdejším stadioně. Přesto se určitý počet pravoslavných mezi devíti tisíci věřícími bohoslužby zúčastnil. Po delším hovoru s prezidentem - mimo jiné i o situaci v Čečensku, s níž Gruzie sousedí a jejíž uprchlíky přijímá, se papež navrátil do Říma. KT 99

Augsburské vyznání po pěti stech letech Poslední říjnový den letošního roku přinesl událost, kterou zaregistrovala snad všechna média a shodně ji označila za "ekumenickou událost století". Společné prohlášení o ospravedlnění totiž v bavorském Augsburgu podepsali vysocí představitelé katolické a evangelické církve v Německu, spolu s nimi pak své podpisy pod dokument přidali též zástupci Vatikánu a Světového luteránského svazu. "Společné prohlášení nevyjadřuje novou víru, ale je výrazem jedné a společné víry, kterou formulovali společně katolíci a luteráni. Víru o ospravedlnění vyjadřují slovy "Vyznáváme společně", což v důsledku znamená, že se jedná o víru, která má sjednocující prvek, nikoliv církve oddělující," komentuje významný historický krok děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. Josef Dolista SDB. Akt smíření se uskutečnil symbolicky v den, který evangelíci slaví jako Den reformace a připomínají si tak 31. říjen 1517, kdy německý reformátor Martin Luther vydal ve Wittenbergu svých proslulých 95 tezí... symbol odtržení od katolické církve a skoro pětisetletého rozkolu. ... Milost ospravedlnění prostřednictvím křtu je bohatstvím víry, které nemůže být nikdy oběma církvím odejmuto a toto společné vyznání vytváří další podněty pro nový dialog vzájemného pochopení a pokrok ekumenických snah." Také papež Jan Pavel II., známý svými ekumenickými snahami, přivítal ještě v den podpisu společné prohlášení o ospravedlnění. ... "Je zvláště důležité, aby důsledky dosaženého souhlasu byly přístupné lidem bez teologického vzdělání a zcela prostým, aby to, co tvoří střed evangelia, bylo dosvědčováno všemi," zdůrazňuje. KT 47/99

Z PROMLUVY JANA PAVLA II. 31. ŘÍJNA 1999. V německém Augšpurku probíhá právě v této chvíli událost velké důležitosti. Představitelé katolické církve a světové luteránské federace podepisují společné prohlášení o jednom z hlavních argumentů, které proti sobě stavěly katolíky a luterány: učení o ospravedlnění z víry. Jde o mílový kámen na nesnadné cestě k obnovení jednoty mezi křesťany a je náramně významné, že je položen právě ve městě, v němž v roce 1530 byla "Augšpurským vyznáním" napsána rozhodující stránka luteránské reformace. Nynější dokument tvoří bezpečný základ pro další ekumenické teologické bádání, aby se projednaly obtíže, které ještě zůstávají, a to s mnohem oprávněnější nadějí, že je bude možno v budoucnu rozřešit. Je to také cenný přínos k očišťování historické paměti a ke společnému vydávání svědectví. KT 45/99

Prahu navštívil Konrad Raiser. Připomínky desátého výročí událostí v listopadu 1989 se v Praze zúčastnil generální tajemník Světové rady církví, německý evangelický kazatel Konrad Raiser. Ve znamení smíření se nesla schůzka s bývalými českými disidenty, kteří připomínají minulé nejednoznačné vystupování Světové rady církví ovlivňované během let komunistického režimu Moskvou. Světová rada církví, založená v roce 1948 v Amsterodamu, je společenství 337 církví protestantských, pravoslavných a dalších tradic ve více než stovce zemí. Katolická církev není jejím členem, ale s radou spolupracuje.

Vatikán. Jak vyplývá ze dvou publikací vatikánských expertů z oblasti bioetiky Papežské akademie pro život, které byly nedávno uveřejněny ve Vatikánu, je klonování zvířat a rostlin eticky přijatelné. Klonování lidí však nemůže být katolickou církví přijato, až na některé formy genové terapie. V textu je zdůrazněno, že klonování lidí porušuje lidskou důstojnost a skrývá v sobě mj. nebezpečí rasistické manipulace. Rovněž je nepřípustná prenatální diagnóza plodů s úmyslem zabití zdravotně postižených dětí. Použití prostředků genetického inženýrství k léčbě lidských nemocí či zvyšování zemědělských výnosů rostlin a zvířat je však morálně přijatelné. Tato technika může také uchránit před vyhynutím ohrožené druhy zvířat. Místopředseda akademie biskup Elio Sgreccia prohlásil, že texty jsou "prvním přiblížením" složité problematiky. KT 48/99

Na veletrhu Artchiesa v Římě, na kterém se vystavuje vybavení pro kostely, byly představeny modely pro rok 2000 - zpovědnice s klimatizací, ergonomické kostelní lavice a moderní klekátka, která věřícím usnadní klečení. V případě zpovědnice jde o výrobek na vysoké technologické úrovni; v zimě se z klimatizace stává topení. Kněz, který sedí v černém koženém křesle, může regulovat teplotu ovladačem.

Bezpečnost svatých míst jeruzalémského Starého města budou v době oslav roku 2000 pomáhat zajišťovat videokamery a posílené policejní jednotky. Podle izraelského ministra vnitřní bezpečnosti Šlomo ben Amiho, se zvýšená bezpečnostní opatření budou týkat především Chrámové hory. "Hora je pravděpodobným dějištěm násilí a kolektivních sebevražd skupin křesťanů, kteří tak chtějí uspíšit návrat Mesiáše. Je to nejcitlivější místo, které je třeba chránit, a to i na úkor míst, na něž se izraelská policie tradičně zaměřuje," řekl. (podle agentur) KT 49/99

Izrael s blížícím se koncem roku zintenzivnil zátah proti křesťanským skupinám přijíždějícím stát se svědky domnělé apokalypsy. KT 44/99

Řecká pravoslavná církev protestuje proti plánované návštěvě papeže v Řecku. Žádá omluvu římskokatolické církve za její postoje k pravoslavným církvím, zvláště za uniatství - tj. snahu přičlenit k sobě východní pravoslavné církve skrze možnost ponechání si východního obřadu (pozn. red.: pomocí této lstivé metody byla podřízena papeži řada východních pravoslavných církví; dnes patří uniaté mezi nejlítější nepřátele pravoslavných).

Těžkým a neřešitelným problémem pro USA je stárnutí populace, což je důsledek dlouhodobě nízké porodnosti, která je způsobena tím, že lidé žijící v přepychu se nechtějí starat o děti - mladí lidé rodičovství odkládají a při plánovaní rodiny dávají přednost jednomu dítěti. V roce 2010 bude tak veliká část americké populace starší 60ti let, že to nejspíš povede ke zhroucení ekonomiky a úžasnému poklesu životní úrovně v USA.

Začátek srpna 1999: hrozné zemětřesení v Turecku; přírodní katastrofa si podle některých odhadů vyžádá až 40 tisíc lidských obětí; otřesy země jsou registrovány téměř po celé zeměkouli (Austrálie, Jižní Amerika...)

Září 1999: zemětřesení v Athénách. Následuje nevídané zemětřesení na Tchaiwanu (ještě větší síla otřesů než nedávno v Turecku). 30.000 budov zřícených.

Moskva, 29. června. Nový zákon o svobodě svědomí "nepřekáží působení katolické církve v Rusku". Prohlásil to vatikánský sekretář pro styky s vládami. Představitel oddelení vnějších věcí vatikánské diplomacie uvedl, že práva katolíků nedošla v Rusku úhony.

Nahá studentka běhala v kostele. Bělehrad. Šok utrpěli věřící v jihosrbském městečku Knjazevac, když při večerní bohoslužbě do místního kostela znenadání vtrhla nahá dívka, která strhla z oltáře ikony a rozházela po zemi svaté knihy. Policie po zásahu zjistila, že pachatelkou znesvěcení svatostánku je jedna z nejlepších studetek práv. Hříšnice vypověděla, že jí tento čin přikázala věštkyně. Kostel musel být po neobvyklém incidentu znovu vysvěcen. V Srbsku se v poslední době značně rozrostl počet různých náboženských sekt, zejména satanistického ražení. Není zatím jasné, zda nahá studentka k některé z takových sekt patřila. (N-text 10,12,1998)

Satanisté prováděli orgie na hřbitově. Moskva. Satanistickým orgiím, alkoholu a sexu se oddávala skupina mladých lidí na hřbitově v ruském Novgorodu, asi 500 km severně od Moskvy. Podle tamního deníku Segodňa satanisté "sžíráni mučivou vášní", zničili asi 80 křížů a otevřeli několik hrobů. Policie údajně zadržela asi deset studentů střední školy, u nichž doma zabavila okultistickou literaturu apod. předměty vyznavačů satana. K incidentu došlo koncem října po koncertu skupin Apokalypse a Asmodée (jméno jednoho z biblických démonů), jejichž písně otevřeně vyzývají k zabíjení. (N-text 10.12.1998)

Britští vědci chtějí klonovat embrya. Britští vědci doporučili vládě, aby pro lékařské účely povolila klonování několik dní starých embryí. Klonováním - přesným genetickým kopírováním - buněk embrya by bylo možné získat některé lidské orgány, např. mozek, svaly či kostní dřeň, a podle potřeby je transplantovat pacientům. Podle vědců by např. klonováním bylo možno nahradit buňky, které odumírají při Alzheimerově nebo Parkinsonově chorobě. Klonování lidí však experti nedoporučují. V Británii klonování embryí starších než 14 dní zakazuje zákon a v USA prezident vyhlásil pětileté moratorium na výzkum klonování lidí. (ČT-text 10.12. 1998)

Antropologická komise ruské akademie věd v čele s předsedou vicepremierem Borisem Němcovem oficiálně vyhlásila, že ostatky nalezené poblíž Jekatěrinburgu jsou nade vší pochybnost částí zbylých pozůstatků cara Nikolaje II. Byly nalezeny i části ostatků tří carových dcer a carevny Alexandry Fjodorovny. Osudy ostatků careviče Alexeje zůstávají nejasné. (Z denních zpráv, jaro 1998). Pozn. red.: Ruská pravoslavná církev odmítá uznat pravost těchto ostatků. Opírá se o svědectví očividců, kteří uvádějí, že ostatky byly zcela zničeny (na místo popravy - vraždy a likvidace ostatků cara a jeho rodiny totiž brzy po incidentu dorazili vojáci bílé armády, kteří se pokoušeli nalézt a zachránit, co zbylo z ostatků). Ruská pravoslavná církev tak čelí různým obviněním, že nechce přijmout skutečnost takovou, jaká je. Obává se totiž účelové manipulace s "vědeckým bádáním". Ruská demokratická vláda (silně zkompromitovaná u ruského lidu) se totiž obává obnovení monarchie v Rusku, a tak se snaží kompromitovat církev a její tradiční vztah k monarchii. Existuje důvodné podezření, že vědci byli zneužiti k pochybnému ověření údajné pravosti nalezených ostatků cara; strůjci podvodu doufají, že na podstrčených falešných ostatcích vykoná církev dlouho plánované svatořečení posledního cara-mučedníka, a později pak bude možno diskreditovat církev a její úctu ke svatému caru - mučedníkovi tím, že se "objeví nové, dříve neznámé skutečnosti" a ti samí (nebo jiní) vědci přinesou nové "nezvratné důkazy", že ostatky, které přijala církev za pravé, ve skutečnosti nemohou být ostatky cara ani nikoho z jeho rodiny. Pohřbu těchto "zaručené pravých carových ostatků" se měl původně zúčastnit i prezident Jelcin. Pravoslavný patriarcha Alexij II. svoji účast odepřel a místo sebe poslal vykonat obřad pohřbu kněze, který se při konání pohřbu modlil za "neznámé služebníky Boží". Na poslední chvíli před pohřbem odvolal prezident Jelcin svoji účast.

V příštích 35 letech onemocní rakovinou ročně dvakrát více osob než nyní, varuje Světová zdravotnická organisace. Ve své zprávě pro květnové zasedání zároveň varuje, že prodlužování délky života sebou přinese nejen zvýšený výskyt rakoviny a srdečně cévních chorob, ale také obrovský nárůst utrpení pro lidi. K největším nepřátelům lidstva v 21. století budou patřit rovněž infekční nemoci. Výskyt rakoviny se zvýší v rozvojových zemích o 50 procent a v průmyslových o 40 procent. Nyní umírá ročně na rakovinu 6,3 milionu lidí a nejčastější typ onemocnění končící smrtí je rakovina plic, žaludku, střeva a jater.

Společnost IntelCorp podporuje myšlenku poskytovat počítače zdarma za účelem jejich širšího použití. Předpokladem je, aby klesly ceny pod 500 dolarů.

Nový superpočítač se testuje ve výzkumných laboratořích americké NASA. Tento stroj v sobě ukrývá 256 paralelně spolupracujících uzlů systému Origin 2000. Stege, jak se počítač jmenuje, je asi 500 krát rychlejší než počítač Intel P2 400 a jeho operační paměť je 2000 krát větší než paměť běžného počítače. Hlavní výhodou je jeho nízká cena v porovnání s konkurenčními superpočítači díky paralelní architektuře, na níž je založen.

CIA nabírá novou krev. New York. Jste vlastenecky zaměřený vysokoškolák s jazykovým talentem, se sklonem k napětí a chutí poprat se s byrokracií? Jestliže ano, pošlete žádost Ústřední zpravodajské službě (CIA) do Washingtonu. S pomocí podobně znějících inzerátů v hlavních amerických novinách rozběhla CIA zatím největší náborové úsilí, které ji má udržet v čele světové špionáže. Dosud nikdy v historii nebylo podle pozorovatelů tak jednoduché domluvit si přijímací pohovor se špionážní centrálou. Kdo přehlédne nenápadný inzerát, má příležitost zavolat přímo na telefonní číslo 800562-7242, zabrousit na internetovou stránku http://www.cia.gov nebo se zastavit u podobného náborového stánku, jaký agentura otevřela např. na nedávném veletrhu pracovních příležitostí ve státě Ohio. Ředitel zpravodajské služby George Tene přiznává, že CIA potřebuje v příštích několika letech přijmout 2 až 3 tisíce mladých Američanů nejen proto, aby se vyhnula úpadku, nýbrž aby byla ještě silnější než na vrcholu studené války se sovětským blokem. Noví lidé s jazykovými a počítačovými znalostmi jsou zapotřebí pro centrálu v Langley, pro nově plánované zámořské služebny a pro mnohem složitější a dražší tajné operace, které vyžaduje změněný svět po pádu komunismu. Rozpočet se CIA má po roce 2005 opět zvyšovat.

Závislost dnešních západních lidí na rámusu. Současníci těžko snášejí ticho (pokud nejsou zvyklí na meditaci nebo na modlitbu) a to kvůli úzkosti, kterou mají skrytou na dně duše. Je to úzkost konce světa. Lidé se však na tom konci raději aktivně podílejí. V tichu mají strach z úzkosti, z myšlenek a z hlubších citů, které by se mohly objevit, kdyby kolem bylo ticho. (Dle Českého rozhlasu II.)

Asteroid AN 10 má v r. 2027 těsně minout zemi. V současnosti je 160 milionů km od Země a blíží se rychlostí 45 km/s. Kdyby narazil do Země, nastala by zde nová doba ledová - katastrofa globálního rozsahu. Vědci doufají, že ve 20. letech příštího století budou mít účinné prostředky, jimiž by mohli případně odklonit dráhu asteroidu, kdyby přeci jen hrozila jeho srážka se Zemí. (Dle Českého rozhlasu II.)

23. června 1995 v chrámu sv. Mikoláše, který je situován v severozápadní části Chickaga a je v jurisdikci Albánské pravoslavné církve, začala plakat ikona Matky Boží. Tento zázrak s ikonou se stal již potřetí od prosince 1986. (Orthodox Christianity /E.Mail/ – červ. 95)

V r. 1990 na svátek Proměnění Páně v "Spaso-preobraženské" poustevně Rižského "Trojice-Sergievského" monastýru začalo prýštit myro z ikony Tolgské Matky Boží. Za dva roky se vyvěrání myra opakovalo. Po měsíci začala ronit myro ikona Matky Boží na ikonostasu "Preobraženského" chrámu. V tomtéž roce začaly dávat myro ikona Vzkříšení Kristova a ct. Sergije Radoněžského. (Pravoslavná Moskva, č. 2, 1995)

Papez Petr
Patriarcha moskevský Alexij II. (žehná křížem) s Jeho svatostí papežem Petrem VII.
22-29. 4. 1999 navštívil ruskou pravoslavnou církev představitel alexandrijské církve, blažený papež a patriarcha alexandrijský a celé Afriky Petr VII. Vyjádření papeže Petra k přepadení Jugoslávie je zde.

Rusti pravoslavni rekli ne Ruska pravoslavna cirkev oslabila svou ucast ve Svetove rade cirkvi (SRC). Jak uvedla rozhlasova stanice Radio Svobodna Evropa, oznamila to v patek vecer 15. ledna SRC, podle niz se sice budou zastupci ruske pravoslavne cirkve i nadale ucastnit zasedani rady, nebudou se vsak podilet na diskusich, ani hlasovat. Predstavitele ruske pravoslavne cirkve prohlasili, ze SRC zastava prilis liberalni stanovisko ohledne homosexuality a ordinace zen. Na prosincovem zasedani SRC v Zimbabwe prohlasil vedouci delegace ruske pravoslavne cirkve Hilarion Alfejev, ze jeho cirkev je stale izolovanejsi, protoze SRC je pod dominantnim vlivem "liberalni protestantske moralky". Pravoslavne cirkve Bulharska a Gruzie uz SRC z podobnych duvodu opustily. Otazky mezinabozenskeho dialogu vsak predstavitele ruskeho pravoslavi za tabu nepokladaji. Svedci o tom lednove setkani zastupcu teto cirkve, zidovstvi, islamu a buddhismu na Moskevskem patriarchatu a nasledne zrizeni mezinabozenske rady v Rusku. Cilem rady ma byt posileni dialogu a spoluprace mezi temito ctyrmi "tradicnimi" nabozenstvimi a snaha prispet k duchovni obnove ruske spolecnosti. (Dle KT 5/99)

V Ruské církvi byl kritizován "Druhý všeobecný dokument návrh církvím" (Chambesy, Švýcarsko, 1990). V prohlášení archijerejského sboru Ruské pravoslavné církve z r. 1997 se praví, že dokument "nelze chápat jako konečný text, který by mohl být dostatečný pro nastolení plného společenství mezi Pravoslavnou církví a "Východními pravoslavnými církvemi", neboť obsahuje nejasnosti v rozdílných christologických formulacích"... Bylo rozhodnuto pokračovat v theologickém dialogu Ruské pravoslavné církve s dochalcedonskými církvemi na dvoustranné úrovni. (Ze zasedání posvátného synodu RPC 31.3-1.4. 1999)

Senát USA hrozí Rusku kvůli náboženství. WASHINGTON - Americký Senát téměř jednomyslně rozhodl, že Spojené státy zastaví Rusku pomoc, jestliže prezident Boris Jelcin podepíše zákon omezující práva malých církví. Senát tento postup schválil 95 ku 4 hlasům. Reagoval tak na rozhodnutí Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu) z konce června, že malé náboženské organizace musejí při registraci prokázat, že v daném regionu působí nejméně patnáct let. Zákon také omezuje činnost zahraničních misionářů a předpokládá možnost likvidace "škodlivých" sekt, jakou je například takzvané Bílé bratrstvo, které se rozšířilo v posledních letech. Církve rovněž nesmějí získávat děti bez souhlasu jejich rodičů. Zákon de facto uznává jen velké církve, jako jsou pravoslaví, islám nebo judaismus. Senátor Tim Hutchinson v rozpravě prohlásil, že nový zákon "je největší hrozbou pro náboženskou svobodu a lidská práva od rozpadu Sovětského svazu". Svobodné slovo 18.7.1997

Jak si jako Angličan vysvětlujete, že dostal Dianin tragický osud tak symbolický charakter? Sledovali jsme první globální pohřeb. Dívali se na něj dvě miliardy lidí. Podobnou bohoslužbu jsem ještě nikdy nezažil. Myslím si, že Dianina smrt nějakým způsobem přispěje k vytvoření nové Anglie v tom smyslu, že změníme pohled sami na sebe. Vidím mimořádné souvislosti mezi tím, že Diana zemřela právě teď, kdy skočilo -- v Hongkongu -- britské impérium a kdy se stal ministerským předsedou Tony Blair. Jeden můj přítel říká, že Diana byla prototypem nešťastné ženy a že na světě je spousta více či méně nešťastných žen. Všude, kde jsem byl, jsem potkal ženy, které se s ní identifikovaly. V katedrále sv. Víta po komplikovaných, učených, institucionálních prohlášeních představitelů Židů, křesťanů a muslimů vstal dalajlama a řekl: moje poselství je o jediném, o lásce. Měli bychom se snažit být lepšími lidmi a být schopni většího soucitu. Forum 2000. Tato obrovská intelektuální diskuse se točila kolem jedné otázky: jaké je, pokud vůbec existuje, morální minimum společné všem civilizacím a zemím? Konfuciáni, buddhisté, ateisté, agnostici, všichni jsme hledali definici pro ono společné minimum. A potom vstal dalajlama a dal nám je. I bohoslužba za Dianu měla toto společné minimum, které se může zdát naivní a neurčité -- láska a soucit. Helmut Schmidt shrnul "společně sdílené minimum" do jakéhosi přikázání: Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě. Tohle úsloví mi často říkala moje babička. Všichni je známe, vy přece také. Potřebujeme konference, abychom se dozvěděli, co už víme? Poslední věc, kterou svět potřebuje, je další konference. Potřebuje ji asi jako mrtvý zimník. Forum 2000 bylo zajímavé a jiné především proto, že se pokoušelo o dialog mezi civilizacemi. Výsledky se ukážou v širších mezinárodních souvislostech, možná se jednou promítnou do znění deklarace Spojených národů o lidské odpovědnosti. Samozřejmě se to také týká Českých zemí, ale ne výhradně. Čili říct, že na Hradě se odehrálo něco naprosto nereálného, je nepochopení situace. Mohu vás ujistit, že by Nadace Nippon nedala miliony a nositelé Nobelovy ceny by nepřijeli ze všech koutů světa, aby vám pomohli opravit domy na Moravě. Jaká je ale norma, na které se dohodneme? Jak k jejímu dodržování přimět ostatní, kteří se dohodnout nechtějí? Vzpomeňte na římské přísloví: Když chceš mír, připrav se na válku. Základní normou je mírové řešení konfliktů, které nadále existují, a respekt k základním lidským a občanským právům. Abychom ji mohli vymáhat, potřebujeme mezinárodní sílu k zajištění mírových rezolucí. Byli jsme schopni zastavit Saddáma Husajna a nikdo mě nepřesvědčí, že bychom nedokázali zastavit Karadžiče s tou jeho směšnou armádou tím, že bychom bombardovali Sarajevo, anebo obsadili Srebrenicu. Z rozhovoru s anglickým historikem a politickým komentátorem Timothy Gartonem Ashem o Dianě a Foru 2000 (1997)Poslední zprávy (1998-1999) jsme doplňovali sem.

Nejnovější zprávy a rozcestník s cestami na soubory starších zpráv: zde.<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<-Skok na Homepage