Geron Paisios Agiorita (+ 1994)

Rozmluvy III. - Duchovní zápas

Svazek 1. - Zápas s myšlenkami

Díl I.: Dobré a špatné myšlenky

Kap. 2.: Síla dobré myšlenky

Starec Paisios Athonský v této kapitole vypráví o významu pěstování dobrých myšlenek a ochrany mysli před rozvíjením zlých nápadů. "Špatnými myšlenkami odsuzujeme a křivdíme druhým, bráníme Boží blahodati, aby přišla, a tak přichází ďábel a takového člověka si podmaňuje. Když člověk vše vidí skrze dobré myšlenky, je od Boha očišťován a obdarováván."

Starče, ve Starém zákoně, ve 4. knize Makabejské, se uvádí: "Dobrá myšlenka nevykořeňuje vášně, ale je jejich protivníkem" (4 Mak. 3,5). Co to znamená?

Podívej se, je to tak: "Vášně jsou hluboce zakořeněny uvnitř nás a dobrá myšlenka nám pomáhá v tom, abychom se jim nepodřizovali. Když člověk přijímá pouze dobré myšlenky a upevní si dobrý stav, tak v něm vášně přestávají působit, jakoby neexistovaly. Dobrá myšlenka vášně nevykoření, ale odporuje jim a pomůže nad nimi zvítězit. Myslím, že pisatel popisuje to, co mohlo vydržet sedm svatých dětí, jejich matka svatá Solomonie a jejich učitel svatý Eleazar, když měli zbožné myšlenky, kvůli tomu, aby tím vyjádřil sílu dobré myšlenky (4. Mak. 3,5).

Jedna dobrá myšlenka je ekvivalentní mnohahodinovému bdění. Má velikou sílu. V současné době existují moderní zbraně, jež zastavují svými laserovými paprsky raketu ještě v její základně a brání jí v tom, aby byla vystřelena. Podobně se chovají i dobré myšlenky, které odvracejí a ochromují špatné myšlenky, které startují na ďáblových "raketových rampách". Proto se snažte, nakolik jen můžete, dříve než do vás pokušení zasadí špatné myšlenky, zasadit dobré, aby se vaše srdce stalo kvetoucí zahradou a vaší modlitbu aby doprovázela vůně vašeho srdce.

Jestliže někdo o někom uvažuje špatně, tak jakýkoliv jeho asketický zápas - i kdyby konal půst, bdění atd. - nepřinese užitek. K čemu mu pomůže askeze, když sice duchovně zápasí, ale přitom přijímá špatné myšlenky? Proč nejprve nevybere z nádoby zkažený olej, jenž se hodí pouze na mýdlo, a nový nedává až pak? Proč mísí dobré s nekvalitním?

Jedna čistá, dobrá, myšlenka má větší sílu než jakákoliv askeze. Mladík zápasí s ďáblem, má nečisté myšlenky a koná bdění, půsty, aby se od nich osvobodil. Avšak jedna čistá myšlenka, kterou přinese, má větší sílu než bdění a půsty, jež koná, a pomáhá daleko více.

Protože člověk, když vše vidí skrze dobré myšlenky, tak je od Boha očišťován a obdarováván. Avšak skrze špatné myšlenky odsuzuje a křivdí druhým, brání Boží blahodati, aby přišla, a tak přichází ďábel a takového člověka si podmaňuje.

- Starče, jestliže člověk odsuzuje, tak tím dává ďáblu svolení k tomu, aby ho ovládl?

-Ano. Základem všeho je dobrá myšlenka, jež člověka pozdvihuje a obrací k dobru. Je zapotřebí na vše hledět čistě. Kristus říká: "Nesuďte podle tváře, ale spravedlivý soud suďte" (Jan 7, 24). Člověk, když hledí čistě, tak se dostává do stavu, kdy vše vidí duchovníma očima; ne lidskýma. Vše ospravedlňuje - v dobrém smyslu slova.

Musíme dávat pozor, abychom nepřijímali záludné telegramy od ďábla, abychom nepošpinili "Chrám Ducha Svatého" (1. Kor. 6,19 a 3,16) a neodstoupila od nás blahodať Boží a my následně nezůstali v temnotě. Svatý Duch, když vidí, že naše srdce je čisté, tehdy přichází a přebývá uvnitř nás, neboť miluje čistotu; proto se zjevil jako holubice.
Zpět na rozcestník „Rady a výroky svatých Otců“<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz