Gorazd,
biskup český a moravsko-slezský

Život sv. Cyrila a Metoděje
a jejich poměr k Římu a Cařihradu

Dodatek ke knize

(V tištěné podobě knihy je uveden na začátku, po obsahu a před předmluvou)

Hlavní prameny

(Seznam)

Alberti P., Papežové, Přerov 1931, 1932, 1934. (Kniha tendenčně římsko - katolická; vyšly dosud tři svazky, vztahující se na dobu až do r. 1198.

Dr. Baumstark A., Grundgegensätze morgenländischen udn abendländichen Christentums, Rheine 1932. (Autor je profesorem na římsko - katolické fakultě v Münsteru.)

Dr. Bidlo J., Cesta Metodějova do Cařihradu. (V Časopise Matice moravské, Brno 1916.)

De conversione Bagoariorum et Carantanorum libellus, scriptus anno 871. (O obrácení Bavorů a Korutanců; otisknuto v knize Pastrnkově).

Dr. Dvorník Fr., Cyrilometodějské legendy s byzantského hlediska, Praha 1934.

Epistola Anastasii, apostolicae sedis bibliothecarii ad Gaudericum episcopum. (List knihovníka papežské stolice Anastasia, poslaný veliternskému biskupu Gauderikovi; týká se nalezení tělesných ostatků sv. Klimenta, jakož i písemné zprávy, oslavné řeči a hymnu, jež řecky napsal sv. Cyril; otisknuto v knize Pastrnkově.)

Epistola Stephani papae ad Sventopulcum. (List papeže Štěpána Svatoplukovi; otisknut v knize Pastrnkově.)

Epistola Theotmari Juvavensis ecclesiae archiepiscopi et aliorum episcoporum Bavariensium ad Johannem P. IX., skripta a. 900. (List bavorských biskupů z r. 900, poslaný papeži Janu IX. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Ex epistola Anastasii, bibliothecarii Romani ad Karolum (Calvum) Regem a. 875. (Výňatek z listu knihovníka Anastasia, poslaného r. 875 králi Karlu Lysému, týkající se sv. Cyrila. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Ex Praefatione Anastasii, bibliothecarii Romani in Concilium Constantinopolitanum IV. a. 869 habitum. (Výňatek z předmluvy k aktům cařihradského sněmu církevního, konaného v r. 869 za účelem odsouzení Fotia; obsahuje zprávu o poměru sv. Cyrila k Fotiovi. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Gruzín Vladimír, Slovanský sv. Václav, Praha 1929.

Hartmann Gotthold, Der Primat des römischen Bischofs bei Pseudo - Isidor, Studtgart 1930.

Dr. Hýbl Fr., Dějiny národa bulharského, Praha 1930.

Dr. Hýbl Fr., Slovanská liturgie na Moravě. (V Českém časopise historickém 1908.)

Hurter H., S. J., Theologia specialis, Innsbruck 1903.

Janus, Der Papst und das Concil, Lipsko 1869.

Jeromonach Dr. Justin, Dogmatika pravoslavne crkve, Beograd 1932.

Instructio papae Stephani V. legetis ad principem Sventopulcum exmissis. (Instrukce papeže Štěpána VI. (V.) legátům, kteří byli posláni k Svatoplukovi. - Otisknuta v knize Pastrnkově.)

Johanes P. VIII. ad Methodium, archiepiscopum Pannoniensem (Moraviensem). A. 879. 18. Kalend. Julii. (List papeže Jana VIII. svatému Metoději z r. 879. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Johanes P. VIII. ad Methodium, archiepiscopum Pannoniensem (Moraviensem). A. 879. 18. Kalend. Julii. (List papeže Jana VIII. svatému Metoději z r. 879. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Johanes P. VIII. ad Methohodium, archiepiscopum Moraviensem. A. 881, X. Kal. Aprilis. (List papeže Jana VIII. sv. Metoději z r. 881. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Johanes P. VIII. ad Sventopulcum. A. 879, 18. Kal. Julii. (List pap. Jana VIII. Svatoplukovi z r. 879. Otisknut v knize Pastrnkově.)

Johanes P. VIII. ad Sventopulcum. A. 880, mense Julio. (List papeže Jana VIII. Svatoplukovi z r. 880. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Dr. Krásl Fr., Svatý Prokop, jeho klášter a památka v lidu, Praha 1895.

Dr. Kryštůfek Fr., Všeobecný církevní dějepis, Praha 1883-1892.

Dr. Kupka Jos., O mši sv., Praha 1899.

Lapotre A., S. J., Moravané, Praha 1898.

Dr. Milaš Nikodim, Pravila (Kanones) pravoslavne crkve, Novi Sad 1895 a 1896. (Sbírka apoštolských pravidel, církevně-právních usnesení [pravidel] sedmi všeobecných a deseti místních sněmů, jakož i pravidel nejvýznamnějších třinácti svatých otců.)

Pamjať i žitje blaženajego učitelja našego Konstantina Filosofa, prvajego nastavnika slověnsku jazyku. (Staroslovanská legenda o sv. Cyrilu. - Otisknuta v knize Pastrnkově.)

Pamjať i žitje blaženajego otca našego i učitelja Methodja, archijepiskupa Moravjska. (Staroslov. legenda sv. Metoději. - Otisknuta v knize Pastrnkově.)

Papa Johannes VIII. archiepiscopo Salisburgensi Alvino. (List papeže Jana VIII. solnohradskému arcibiskupu Alvinovi z doby od konce prosince 872 do poloviny května 873, týkající se sesazení Metoděje biskupy německými. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Papa Johannes VIII. Paulo, episcopo Anconitano, legato suo in Germaniam et Pannoniam. (Instrukce papeže Jana VIII. legátu Pavlovi, biskupu ankonskému. - Otisknuta v knize Pastrnkově.)

Papa Johannes VIII. ad episcopum Hermanricum. (List papeže Jana VIII. pasovskému biskupu Hermanrichovi z r. 873. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Papa Johannes VIII. ad Frisingensem episcopum Annonem. (List papeže Jana VIII. frizinskému biskupu Annovi [Arnovi] z roku 873. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Dr. Pastrnek Fr., Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů, Praha 1902.

Dr. Pichler A., Geschichte der Kirchlichen Trennungzwischen Orient und Occident, Mnichov 1864 a 1865.

Popovič Jevsevij, Opča crkvena istorija, Sremski Karlovci 1912. (Všeobecné dějiny církevní.)

Řecká legenda o Klimentovi. (Hist. obsah v latinském jazyku od Miklosiche. - Otisknut v knize Pastrnkově.)

Sborník kontroversí, Olomouc 1934.

Seppelt Fr. X., Der Aufstieg des Papsttums, Lipsko 1931 a 1932. (Kniha má povolení k tisku od římsko-katolického biskupa míšeňského.)

Snopek Fr., Apoštolové slovanští Konstantin - Cyrill a Methoděj, Praha 1913.

Sommer Walter, Inhalt, Tendenz und kirchenrechtlicher Erfolg der Pseudo-Isidorischen Dekretalen-Sammlung, Halle a. S. 1902.

Svjatye Kirill a Methodij, apostoly slavjanskie, Petrohrad 1885.

Vita Constantini Philosophi cum translatione s. Clementis. (Legenda římská. - Otisknuta v knize Pastrnkově.)

Weingart M., Starosl. bible a její význam pro český národ. Bible a český národ. Brno, 1935.
Zpět na titulní stránku knihy: Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu


<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz