Nová publikace

Opravdovým skvostem v oblasti pravoslavných publikací - tentokrát na poli audiovizuální tvorby – je videokazetaDĚDICTVÍ OTCŮToto dílo nás provází obrazem i zpěvem po nejstarších památkách cyrilometodějských na Moravě. Námět je jedinečný a jeho zpracování rovněž. Ve filmu se vzdušně prolínají působivé obrazy jednotlivých památek na dávnou cyrilometodějskou Moravu za zvuku zpěvu pravoslavných hymnů na staré nápěvy tak, jak asi přibližně zněly při bohoslužbách sloužených na Moravě v dobách cyrilometodějských. Záběry krásné moravské přírody se střídají s pohledy na památná místa, hledíme na tisícileté stromy rostoucí na půdě, po které snad kráčeli svatí bratři pocházející z Řecké Soluně; spočineme u posvátné studánky a již se blížíme ke »Královu stolu« – kameni opředeném pověstmi u posvátných míst byvšího centra Velkomoravské říše. Před zrakem se nám prolínají základy dávných chrámů se zachovalými starými chrámovými portály, fragmenty schovanými ve stěnách či ukrytými a zachovanými díky jejich zazdění… Kamera nás unáší k vykopávkám základů řeckých cyrilometodějských chrámů a přicházíme do starého Znojma k jednomu ze srdcí velkomoravského cyrilometodějského ducha – tajemné znojemské rotundě; toto nanejvýše posvátné místo bylo kdysi skvostně vyzdobeno a vroucně ctěno, aby bylo následujícími věky – nikoliv zbořeno či zapomenuto nebo opuštěno, ale – zneuctěno, pošpiněno a zhanobeno... A obrazy nás nesou stále na další a další místa – prastaré křtitelnice, dávné kazatelny, zřícenina, chrámy a komplex skalního kláštera na Slovensku a opět moravské hvozdy… Úchvatně krásné obrazy, jež jakoby ani nebyly z tohoto světa.

Když letmo přehlédneme seznam míst natáčení a najdeme v něm taková starobylá místa jako je Znojmo, Brno, St. Město, Pohansko, Třebíč, Telč, Hora sv. Klimenta a dlouhou řadu dalších lokalit u nás i na Slovensku, učiníme si přibližnou představu o širokém záběru filmu a bohatství materiálu v něm shromážděného.

Celkový dojem z obrazu a hudby a jejich harmonického sjednocení je mocný a hluboce duchovní, film nelze shlédnout bez pohnutí a dojetí nad duchovní silou a krásou, jež k nám byla z Byzance uvedena, žila zde a rozvíjela se, leč kterou posléze naši předkové na tisíc let ztratili, když bylo cyrilometodějství u nás skoro zmařeno a náš národ byl uvržen pod těžký a dusivý příkrov latiny a římského křesťanství, které se – jak míjela léta – více a více vzdalovalo autentickému apoštolskému duchu a pravoslavné Církvi. Z díla »Dědictví otců« dýchá svěží duch pravoslavného křesťanství, které u nás rozkvétalo za dob svatých soluňských bratří Cyrila a Metoděje. Je zvláštní a vzrušující, že ani celé tisíciletí, kdy se zde duchovní temno střídalo s šerem a vše vztahující se k východní – slovanské – pravoslavné duchovnosti bylo v mnoha vlnách důsledně potíráno a vyhlazováno, nedostačovalo k vykořenění východního cyrilometodějského křesťanského ducha z našich zemí; a tak náhle pod dotykem ruky pravoslavného křesťana, pod pouhým jeho pohlédnutím, tyto dávné, větrem a vodou obroušené památky ožívají náhle znovu v celé své aktuálnosti a kypí znovu duchovním životem a silou...

Za zmínku také stojí jedna z »vrstev« filmu, která je vytvořena několika vstupy s recitací Písma svatého – Evangelia. Skrze čtení úryvků z Písma tak procházíme kromě života Kristova i biblickým příběhem naší spásy, který zde vytváří duchovní pozadí dějin spásonosného díla cyrilometodějského. Prvé čtení o Narození Páně evokuje příchod svatých slovanských apoštolů Cyrila a Metoda na Moravu, což znamenalo příchod spásy pro Slovany podobně, jako Narozením Kristovým vstupovala Spása do tohoto světa. Druhé čtení vyprávějící o Proměnění Páně na hoře, kterým zjevil Pán svoji Božskou slávu, vyjadřuje rozkvět díla cyrilometodějského na Moravě, když se zde slavně skvěla křesťanská spása. Další evangelijní čtení hovoří o Ukřižování Kristově – je tím zpodobena zrada cyrilometodějského díla knížetem Svatoplukem i likvidace slavného díla soluňských bratří a hubení všeho, co jen připomínalo dílo a odkaz svatých slovanských apoštolů; svaté Pravoslaví u nás klesá do hrobu. Poslední, čtvrté čtení ze závěru Evangelia, čtení o naději, o Vzkříšení a o radosti, skýtá naději i nám na slavné vzkříšení ducha cyrilometodějské misie a na radost ze zjevení jejího stálého života v našem národě, v této zemi; naznačuje se zde, že svaté Pravoslaví – sám Kristus – byť by bylo jako mrtvé, přece žije stále; a proto i cyrilometodějství – protože je živoucím Pravoslavím – nelze nikdy vyhladit z míst, kde jednou zapustilo duchovní kořeny. Závěrečný záběr filmu je ovšem opravdu neutěšený – podobně beznadějný jako byl pohled na mrtvé tělo Kristovo ukládané do hrobu.

Přiložená minipublikace vkusně doprovází film fotografiemi, ale především slovním doprovodem – krátkým uvedením do tématu a věcnou faktografií (seznam zobrazených míst apod.) a dalším stručným poznámkovým aparátem.

Námět a scénář připravili Petr Baran (též výborný kameraman filmu) a Kateřina Baranová z Brna. Hudební režii s hlubokým citem pro tak vzácné téma, jakým je cyrilometodějství na Moravě, zajistila Jana Tesauerová, která se též podílela na provedení starobylých pravoslavných hymnů dle starých nápěvů (tzv. »znamenného razpěvu«) – zvukový doprovod filmu starobylou pravoslavnou hudbou je vedle obrazového obsahu skutečným duchovním skvostem. Při vzniku tohoto, u nás zatím zcela ojedinělého díla, spolupracovali: otec Gorazd (Vopatrný) a Milivoj Husák.

Zájemcům vřele doporučujeme.

Kazeta s videofilmem (VHS) »Dědictví otců« v délce 46 min je distribuována v praktickém, graficky citlivě navrženém, obalu s krabicí hard box a s přiloženou zdařilou bohatě ilustrovanou minipublikací. Celá výprava je zcela na profesionální úrovni. Jeden exemplář videokazety s kopií filmu a s příslušenstvím stojí 250 Kč. (Prostředky získané z prodeje kopií tohoto videofilmu hodlá vydavatel použít k přípravě pokračování tohoto díla, které se má ve své druhé části zabývat starobylými památkami na období pravoslavného křesťanství v oblasti Čech.)

Objednávejte na adrese: Petr Baran, video + foto, Černého 23, 635 00 BRNO

Pro informace o dalších videokazetách s pravoslavnou tematikou viz naši všeobecnou nabídku literatury nebo nabídku vydavatelství Rubato.

Zpět na rozcestník „Literatura“<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage