Epištoly naší církvi ke svatořečení knížete Rostislava

Bartolomeos,
milostí Boží arcibiskup konstantinopolský, Nového Říma a ekumenický patriarcha

Výnos o uvedení do společenství světců velkého zvěstovatele víry
knížete velkomoravského Rostislava

číslo protokolu 1306

VZORY UPEVŇOVATELŮ VÍRY KRISTOVY A TĚCH, KTEŘÍ JSOU PŘÍKLADEM ŽIVOTA MOUDRÉHO a zbožného, celým svým životem i po mučednické smrti uchovávají vliv na náboženské vědomí věřících. Věřící proto zachovávají tradici a paměť jejich svatosti a připočítávají je do řádu svatých. Svatá Kristova Veliká Církev s veškerou úctou a z různých pohledů na ně nahlíží, shledává, že stále působí jejich svatost, a modlí se, aby milující Bůh přijal jejich přímluvy pro užitek duchovní lidu křesťanského.

Takovým upevňovatelem víry Kristovy a příkladem zbožného života se stal velký zvěstovatel víry kníže moravský Rostislav, jenž podporoval misijní činnost svatých Cyrila a Metoděje na Velké Moravě, hostil je ve svém domě a nakonec ukončil svůj život mučednickou smrtí. Protože učinil svůj dům domem modlitby, požívá po staletí zbožné úcty ze strany místních obyvatel, uvádí to Církvi zpráva místního archijereje, vladyky arcibiskupa pražského a metropolity Českých zemí a Slovenska pana Doroteje, žádající z tohoto důvodu oficiálního uznání ze strany Matky, svaté Kristovy Veliké Církve za svatého a zapsání jeho jména do kalendária naší svaté pravoslavné Církve.

Naše Pokornost, spolu s ostatními vladyky, ctěnými metropolity a v Duchu Svatém našimi milovanými bratry a spoluliturgy, mající na zřeteli výše uvedené s přihlédnutím na vzrůst a užitek duchovní křesťanského lidu, dáváme na vědomí veřejnosti Církve podle její tradice zapsání výše zmíněného knížete moravského Rostislava mezi svaté Církve, aby požíval ode všech náležité úcty.

Tímto synodálním rozhodnutím ustanovujeme v Duchu Svatém, aby byl ode dneška až na věky výše jmenovaný kníže moravský Rostislav počítán mezi svaté Církve, ctěn věřícími a každý rok opěvován hymny dne 28. měsíce října.

Jako doklad a potvrzení této skutečnosti slouží i tento patriarší a synodální akt, který jsme podepsali a uložili mezi kodexy naší svaté Kristovy veliké Církve a stejný akt beze změny jsme poslali vladykovi arcibiskupu pražskému a metropolitovi všech Českých zemí a Slovenska panu Doroteji, aby jej uložil do archivu své svaté pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.

Léta spásy 1994, dne 15. měsíce října

Epinemíseos 3.

stvrzuje
+ konstantinopolský Bartolomeos

s metropolity:
+ chalcedonským Joakimem
+ rodopoským Jeronimem
+ imverským a tenedským Fotiem
+ prinkiponským Simeonem
+ kolonským Gavriilem
+ pergským Evangelem
+ listronským Kalinikem
+ derkonským Konstantinem
+ tranupolským Germanem
+ filadelfským Melitonem


Patriarcha moskevský a celé Rusi Alexij
25. října 1994, č. 2788.
Jeho Blaženstvu Doroteji, arcibiskupu pražskému a metropolitovi
Českých zemí s Slovenska.

V den velikých a štědrých milostí, bohatě sesílaných na naši sesterskou Církev v zemích Českých a na Slovensku, se mi dostává velké radosti, abych pozdravil Vaše Blaženstvo a celou duchovní pastvu Vám svěřenou Boží Prozřetelností u příležitosti přičtení mezi svaté vládce Velké Moravy, knížete Rostislava, současníka svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, učitelů slovanských.

Děkujeme ve svaté Trojici slavenému Hospodinu za tyto Jeho nebeské milosti. Modlitebně pak vzpomínáme na světlý obraz knížete Rostislava a duchovně se přenášíme do katedrálního chrámu svatého knížete Alexandra Něvského v Prešově, v němž se z rozhodnutí osmého místního sněmu pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku v roce 1992 koná vlastní kanonisace. Spolu s Vámi vznášíme vroucí modlitby k Božímu vyvolenci, svatému knížeti Rostislavu a prosíme Pána, aby ochraňoval v dobrém naše svaté Církve na Rusi a v Českých zemích a na Slovensku.

V životě nově proslaveného moravského světce vidíme především moudré Boží dílo, které patří celému slovanskému světu. Toto dílo se projevilo v prosbě svatého knížete Rostislava adresované byzantskému císaři Michalu a patriarchovi Fotiovi, aby vypravil na Moravu svaté soluňské bratry Cyrila a Metoděje, kteří uskutečnili požehnanou misi mezi slovanskými národy.

Při této příležitosti mi dovolte, abych též zdůraznil, že vztahy mezi našimi církvemi založené a evangelijním učení o bratrské lásce, byly vždy hřejivé a stále se úspěšně rozvíjejí cestou upevňování vzájemné důvěry, přátelství a spolupráce mezi našimi slovanskými národy.

Z celé duše přeji Vašemu Blaženstvu pevného zdraví a Boží pomoci v službě na čele Kristovy církve. Nechť ochraňuje Hospodin Vaši milovanou pastvu v dobrotě a požehnání. Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boha Otce a účastenství Svatého Ducha ať zůstává se všemi Vámi.

Alexij,
patriarcha moskevský a celé Rusi
Zpět na cyrilometodějský rozcestník<-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz